Search result for

ไว้หน้า

(19 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้หน้า-, *ไว้หน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้หน้า[V] save someone's face, See also: be considerate of someone's dignity, Ant. หักหน้า, Example: ใครทำผิดให้ลากตัวออกมาทั้งหมด อย่าเว้น อย่าไว้หน้า, Thai definition: เห็นแก่หน้า, ไม่หักหน้า, ไม่ลบหลู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้หน้าก. รักษาเกียรติฐานะของผู้อื่นไม่ให้ต้องได้รับความอับอายขายหน้า เช่น ไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรควรต้องไว้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง ติเตียนศิษย์ต้องไว้หน้าครู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I left them outside your door.ฉันวางมันไว้หน้าประตูคุณน่ะ New York, I Love You (2008)
A wooden box was left outside the front gateลังไม้ถูกวางไว้หน้าค่าย Three Kingdoms (2008)
"I forgot to store acorns for winter and now I am dead.""ฉันลืมกักตุนลูกโอ๊กไว้หน้าหนาว ตอนนี้ฉันตายแน่" Up (2009)
You put it in front of "wine" or "dining,"เธอเอามันไปใส่ไว้หน้า ไวด์ หรือ อาหารเย็น The Jiminy Conjecture (2009)
I mean, you put it in front of "dokay"หมายถึง ถ้านายเอามันใส่ไว้หน้า dokay The Jiminy Conjecture (2009)
Or laying flowers on your father's grave.หรือไม่ก็เอาดอกไม้ไปว่างไว้หน้าหลุมศพพ่อ The Debarted (2009)
But if a hit team at the Guggenheim is what happens because I was getting too close to him what do you think the bank'll do when it realizes how close I am to you?ถ้าพวกเปรตนั่นเปิดฉากยิงเละไม่ไว้หน้าอย่างนี้ เพียงเพราะรู้ว่าผมเข้าถึงตัวเขา ...คิดว่าธนาคารจะทำยังไงถ้ารู้ว่าผมคุยกับคุณ The International (2009)
Hoyt, you can't keep showing up, leaving stuff at my door.คุณจะมาที่นี่ แล้วเอาของทิ้งไว้หน้าประตูไม่ได้นะ Beautifully Broken (2010)
Go ahead and leave it.เอาวางไว้หน้าหน้องเลย Chuck Versus the Role Models (2010)
But, well, you would put it in front of a formula.แต่นายจะเอาวางไว้หน้าสูตร Blowback (2010)
Staging the heads in front of a sheriff's station... that's aggressive.วางหัวไว้หน้าสถานีตำรวจ... นั่นดูก้าวร้าวนะ Rite of Passage (2010)
Staging the heads in front of a police station suggests that the unsub might be local.การวางหัวไว้หน้าสถานีตำรวจ บ่งชี้ว่าผู้ต้องสงสัยต้องเป็นคนท้องถิ่น Rite of Passage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting

French-Thai: Longdo Dictionary
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top