Search result for

ประเสริฐ

(38 entries)
(0.0599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเสริฐ-, *ประเสริฐ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเสริฐ    [ADJ] superb, See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid, Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม, Example: การให้ทานความรู้เป็นทานอันประเสริฐสุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเสริฐ(ปฺระเสิด) ว. วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด.
อุฬารประเสริฐ, ดี
เอาฬารประเสริฐ, ดี
โอฬารประเสริฐ, ดี, เอาฬาร ก็ใช้. (แผลงมาจาก อุฬาร).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a good woman, trust me.พระนางทรงเป็นสตรีที่ประเสริฐนะ เชื่อข้า The Other Boleyn Girl (2008)
The goodliest and gentlest master there ever was.ผู้ประเสริฐ และแสนเมตตา เท่าที่เคยมีมา The Other Boleyn Girl (2008)
What is so good about that stupid and horrible creature?สัตว์ประเสริฐที่โง่เขลาและน่าขยะแขยงแบบนั้นมันมีดีอะไรกัน? Ponyo (2008)
You have the power to turn it into a gift.ลูกมีพลังที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นพรอันประเสริฐได้ When the Levee Breaks (2009)
Finally! Oh happy day!ในที่สุดก็มาถึง ประเสริฐเลิศล้ำ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You think your mom's the perfect one in this marriage?แกคิดว่าแม่แกดีเลิศประเสริฐศรีในชีวิตคู่เหรอ? Everybody Ought to Have a Maid (2009)
No, it's quite a noble cause.ไม่หรอก มันเป็นสิ่ง ที่ประเสริฐทีเดียว The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Well, that... that's not quite so noble.อืมมน่ะ... นั่นมัน ไม่ใช่สิ่งประเสริฐ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
What a sweet little caramel angel you are?ถ้าเธอนั้นประเสริฐแค่ไหน Advanced Criminal Law (2009)
She let me make all these sacrifices for her.หล่อนทั้งสวย เลิศประเสริฐศรี หล่อนให้ฉันทำทุกอย่าง ถวายให้กับหล่อน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
You're doing something very noble.คุณกำลังทำสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง Terminator Salvation (2009)
What a saint.ประเสริฐจริง I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Right.ประเสริฐ.. Batman: Under the Red Hood (2010)
Trust me.ความไม่รู้ เป็นลาภอันประเสริฐ เชื่อฉันเถอะ Memory Lane (2010)
I think you're great.ฉันคิดว่าเธอประเสริฐ For a Few Paintballs More (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเสริฐ[X] (prasēt) FR: précieux ; estimé
ประเสริฐ[adj.] (prasoēt) EN: superb   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high,grand
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom
rarity(แร'ริที) n. สิ่งที่หายาก,ความหายาก,ความไม่ค่อยมี,ความประเสริฐ,ความเบาบาง (ของอากาศหรือแก๊ส) pl. rarities, Syn. scarcity

English-Thai: Nontri Dictionary
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
rarity(n) ความหายาก,ความบาง,ความประเสริฐ
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด

Are you satisfied with the result?

Go to Top