ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลำคลอง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำคลอง-, *ลำคลอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำคลอง[N] canal, See also: course of a canal, Syn. คลอง, Example: อุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองหรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โสทกลำคลอง, ทางนํ้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
Behind that, there's another lane.- ส่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไปตามสวนสาธารณะ ลำคลอง Episode #1.2 (2010)
Well, listen, I-I, uh, I know how to navigate those waters.ฟังนะ ผมรู้วิธีท่องแม่น้ำลำคลอง Frank & Lola (2016)
I'll work my way down the canal.ผมจะเลาะไปตามลำคลอง Jason Bourne (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำคลอง[n.] (lamkhløng) EN: canal ; course of a canal   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
riparian(รีแพ'เรียน) adj. เกี่ยวกับการอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำหรือลำคลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運河[うんか, unka] (n) ลำคลอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top