Search result for

ลำธาร

(46 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำธาร-, *ลำธาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำธาร[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำน้ำ, สายธาร, Count unit: สาย, คลอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำธารน. ทางนํ้าที่ไหลจากเขา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some yuppie creamed her up at the streams.บ้างก็มีน้ำของสาวยิปปี้ที่ลำธาร Pilot (2008)
That's the way to our stream!นี่มันทางไปลำธารกระแสฉี่ ของเรานี่ ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We cross a stream, then there should be a path to the left.เราต้องข้ามลำธารไป.. แล้วจะเจอทางเดิน The Ruins (2008)
- How much further past the stream is it?เลยจากลำธารไปแล้วไงต่อ? The Ruins (2008)
Water Road, out by the streams. Shitty red house.ถนนวอเตอร์โร้ด ออกไปทางลำธาร บ้านสีแดงสด Fix (2009)
Dealer said Darby's cooking down by the streams.เด็กเดินยาบอกว่าดาร์บี้ ผลิตยาทางด้านใต้ของลำธาร Fix (2009)
Found out where Darby's cooker is. Water Road, out by the streams.รู้มาว่าสถานที่ดาร์บี้ผลิตยาอยู่ไหน ถนนวอเตอรน์โร้ด นอกลำธารออกไป Fix (2009)
Haley's maiden name is brooks.ฮาลีย์ ไมเดน ชื่อของลำธาร Faceless, Nameless (2009)
Born and raised in the Louisiana bayou.เกิดและโตในลำธารแถวหลุยส์เซียน่า Bolt Action (2009)
... and have water streaming in from both sides.มีลำธารไหลมาจากทั้งสองข้าง 17 Again (2009)
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร Journey to Regionals (2010)
Coconut plantation used a cove about 10 miles up.แนวเพาะปลูกมะพร้าว.. ต้องใช้แนวลำธารตั้งแต่ 10 ไมล์ขึ้นไป Guadalcanal/Leckie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำธาร[n.] (lamthān) EN: canal ; waterway ; watercourse   FR: ruisseau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bayou[N] สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ, See also: ลำธาร, Syn. swamp
beck[N] ลำธาร, Syn. stream
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
gully[N] ห้วย, See also: ลำธาร, Syn. ditch, chasm, crevasse, ravine
headstream[N] ลำธารที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำ
headwaters[N] ต้นน้ำ, See also: ลำธารที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ
rill[VI] ลำธาร, See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์, Syn. rille
rillet[N] ลำธารเล็กๆ, See also: สายน้ำเล็กๆ, Syn. tiny stream
rivulet[N] แม่น้ำสายเล็กๆ, See also: ลำธารเล็กๆ, สายน้ำเล็กๆ, Syn. brook, runnel
runlet[N] ลำธารเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
brooklet(บรูค'ลิท) n. ลำธารเล็ก
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
rill(n) ลำธาร,ห้วย
rivulet(n) ลำธาร
runnel(n) คูน้ำ,ห้วย,ลำธาร,ร่องน้ำ
stream(n) กระแส,ลำธาร,ลำแสง,สายน้ำ
streamlet(n) ห้วย,ละหาน,ลำธารเล็กๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effluent (n) ลำธารเล็กๆที่ไหลจากทะเลสาบถึงแม่น้ำสายใหญ่, น้ำเสียที่ระบายออกจากโรงงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Steg(n) |der, pl. Stege| สะพานขึ้นไปบนเรือ, สะพานข้ามลำธาร ส่วนมากเป็นสะพานไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top