ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลำธาร

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำธาร-, *ลำธาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำธาร[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำน้ำ, สายธาร, Count unit: สาย, คลอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำธารน. ทางนํ้าที่ไหลจากเขา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an old mine shaft... way down by the-- by the end of Singer's Creek.มันมีทางลงเหมืองเก่าอยู่ ที่สุดปลายลำธารซิงเกอร์โน่น Phantasm (1979)
Okay, cleaning time Could you get some water from the stream?เอาล่ะ ได้เวลาทำความสะอาดแล้ว พวกเธอช่วยไปตักน้ำจากลำธารมาหน่อย My Neighbor Totoro (1988)
From the stream?จากลำธารเหรอคะ My Neighbor Totoro (1988)
The stream's 30 meters down. Plenty of water.อยู่ติดลำธารมีน้ำใช้เหลือเฟือเลย Casualties of War (1989)
- Threw him in the brook- โยนเขาลงในลำธาร Anastasia (1997)
Brook's looking at the black hole in M-87.ลำธารมองไปที่หลุมดำใน เอม-87 Contact (1997)
It's a kind of stream-fishing, but you use these artificial lures.มันก็เหมือนการตกปลาในลำธารนั่นแหละ แต่คุณต้องใช้เหยื่อปลอมนี่ April Story (1998)
Your horse needs water. There's a creek up here.ม้าของคุณต้องกินนํ้า มีลำธารบนโน้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Little rivers.แม่นํ้าลำธาร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But it means the interests that are involved in that stream are owned by some group or by some people who have an interest in maintaining it.แต่หมายถึงมีคนบางกลุ่มเป็นเจ้าของ ผลประโยชน์ที่แฝงอยู่ในลำธารสายนั้น หรือเป็นของใครบางคนที่มีผลประโยชน์ในการรักษาลำธารไว้ The Corporation (2003)
He worked out his frustration with life on the creek every morning.เขาออกจากงานที่น่าเศร้าในชีวิต / มาอยู่ข้างลำธารทุกๆ เช้า The Notebook (2004)
- Sorry, we only have water from the Valley.-เสียใจด้วย เรามีเพียงแค่น้ำจากลำธาร A Cinderella Story (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำธาร[n.] (lamthān) EN: canal ; waterway ; watercourse   FR: ruisseau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bayou[N] สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ, See also: ลำธาร, Syn. swamp
beck[N] ลำธาร, Syn. stream
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
gully[N] ห้วย, See also: ลำธาร, Syn. ditch, chasm, crevasse, ravine
headstream[N] ลำธารที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำ
headwaters[N] ต้นน้ำ, See also: ลำธารที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ
rill[VI] ลำธาร, See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์, Syn. rille
rillet[N] ลำธารเล็กๆ, See also: สายน้ำเล็กๆ, Syn. tiny stream
rivulet[N] แม่น้ำสายเล็กๆ, See also: ลำธารเล็กๆ, สายน้ำเล็กๆ, Syn. brook, runnel
runlet[N] ลำธารเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
brooklet(บรูค'ลิท) n. ลำธารเล็ก
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
rill(n) ลำธาร,ห้วย
rivulet(n) ลำธาร
runnel(n) คูน้ำ,ห้วย,ลำธาร,ร่องน้ำ
stream(n) กระแส,ลำธาร,ลำแสง,สายน้ำ
streamlet(n) ห้วย,ละหาน,ลำธารเล็กๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effluent (n) ลำธารเล็กๆที่ไหลจากทะเลสาบถึงแม่น้ำสายใหญ่, น้ำเสียที่ระบายออกจากโรงงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Steg(n) |der, pl. Stege| สะพานขึ้นไปบนเรือ, สะพานข้ามลำธาร ส่วนมากเป็นสะพานไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top