ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

算用

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -算用-, *算用*
Japanese-English: EDICT Dictionary
算用[さんよう, sanyou] (n,vs) computation; calculation [Add to Longdo]
算用数字[さんようすうじ, sanyousuuji] (n) Arabic numeral [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Count one's chickens before they are hatched. [Proverb]取らぬ狸の皮算用。 [Proverb]
Are you counting your chickens before they are hatched?取らぬ狸の皮算用か。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna laugh: I'm going to wallpaper.[CN] 你会笑的,我打算用来当墙纸 The Devil Strikes at Night (1957)
He's figuring' on usin' nitroglycerine.[CN] 他打算用硝化甘油。 The War Wagon (1967)
Are you going to handcuff me now... even though I'm chained to the cart already?[CN] 现在你又打算用手铐吗? 用锁链困在车上还不够吗? Fando and Lis (1968)
What was you going to use, grandpa, that book?[CN] 你打算用什么武器,这本书? Still Valley (1961)
There are things that can't be paid back... not even with gas.[CN] 有些东西是还不清的 就算用汽油也还不清 Wild Strawberries (1957)
I intended to kill you with this, to have one friend kill the other.[CN] 我打算用这个来杀你 Gilda (1946)
At first, the studio planned to have someone else record the vocal.[CN] At first, the studio planned to have someone else record the vocal. 起初,公司打算用别人来配音 That's Entertainment! (1974)
I wish to make restitution in a practical way.[CN] 我打算用比较实际的方式来补偿 The Mask of Dimitrios (1944)
I forgot to ask you. Still don't wanna use the gun?[CN] 我忘了问你,还是不打算用枪么? Sorry, Wrong Number (1948)
Stupid to spend money you do not have.[JA] - 皮算用は縁起が悪いぞ Black Sea (2014)
What are you figuring' on?[CN] 那你打算用什么? The War Wagon (1967)
You got me in the mood to use this thing and by God, if you don't think of something, I'll use it on you![CN] 是你让我打算用这个 如果你想不出来 我会用在你身上的 The Guns of Navarone (1961)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top