Search result for

bodily

(47 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodily-, *bodily*, body
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bodily[ADV] เกี่ยวกับร่างกาย, Syn. physical, Ant. noncorporeal
bodily movement[N] อิริยาบถ, See also: กริยาท่าทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล

English-Thai: Nontri Dictionary
bodily(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily harmอันตรายทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการบาดเจ็บทางร่างกาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย, การทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are normal bodily fluids.นั่นเป็นของเหลวธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
Yeah, normal bodily sewage.ช่าย... . ของเสียธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
You're supposed to keep your bodily fluids to yourself.You're supposed to keep your bodily fluids to yourself. I Love You, Beth Cooper (2009)
...is causing bodily disfigurement.มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เปนแบบนี้ District 9 (2009)
A substitute instrument For bodily penetration.เป็นความหมายแทนการเข้าหาแบบถึงเนื้อถึงตัว Omnivore (2009)
They wouldn't have if the bodily functions expired as quickly as they did.พวกเขาจะไม่มีถ้าระบบร่างกายของเขาล้มเหลวอย่างรวดเร็ว Amplification (2009)
- I'm perfectly comfortable with bodily fluids:ผมรับมือได้สบายมาก กับพวกของเหลวจากร่างกาย If I Had a Hammer (2009)
And we found traces of Akiyoshi Kanako's bodily fluids on the victim's clothing.แล้วเรายังพบร่อยรองของเหลวจากร่างกายอาคิโยชิ คานาโกะบนเสื้อผ้าเหยื่อ Episode #1.5 (2009)
Didn't spew bodily fluids all over the place.ที่ไม่พ่นน้ำในร่างกาย ออกมาทั่วไปหมด The Curious Case of Dean Winchester (2009)
It's transmitted by bodily fluid s- -blood, saliva.มันต่อต่อทางของเหลว -เลือด, น้ำลาย. What Lies Below (2010)
Rule out any with bodily recovery, dead or alive.ตัดพวกที่เจอตัวภายหลัง ไม่ว่าตายหรือเป็น Mosley Lane (2010)
He said all bodily fluids were powerful.เขาพูดว่าของเหลวในร่างกายทั้งหมด มีพลังอำนาจมหาศาล Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bodilyThe father carried his son bodily from the room.
bodilyWhen we are asleep, bodily functions slow down and body temperature falls.
bodilyWhile you are asleep, the bodily functions slow down and body temperature falls.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
BODILY    B AA1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bodily    (j) (b o1 d @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体液[tǐ yè, ㄊㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] bodily fluid, #21,414 [Add to Longdo]
体格[tǐ gé, ㄊㄧˇ ㄍㄜˊ, / ] bodily health; one's physical state, #21,720 [Add to Longdo]
身板[shēn bǎn, ㄕㄣ ㄅㄢˇ, ] bodily health; one's physical state, #39,663 [Add to Longdo]
津液[jīn yè, ㄐㄧㄣ ㄧㄝˋ, ] bodily fluids (general term in Chinese medicine), #42,016 [Add to Longdo]
身板儿[shēn bǎn r, ㄕㄣ ㄅㄢˇ ㄖ˙, / ] bodily health; one's physical state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恰幅;格幅[かっぷく, kappuku] (n) physique; bodily build [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact [Add to Longdo]
諸に[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily [Add to Longdo]
傷害罪[しょうがいざい, shougaizai] (n) (crime of) inflicting bodily injury [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]
体感[たいかん, taikan] (n,vs,adj-no) bodily sensation; sense; experience; (P) [Add to Longdo]
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears) [Add to Longdo]
肉付き;肉づき[にくづき, nikuduki] (n) (1) bodily build; degree of fleshiness; (adj-no) (2) strapping; buxom [Add to Longdo]
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bodily \Bod"i*ly\, a.
   1. Having a body or material form; physical; corporeal;
    consisting of matter.
    [1913 Webster]
 
       You are a mere spirit, and have no knowledge of the
       bodily part of us.          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the body, in distinction from the
    mind. "Bodily defects." --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Real; actual; put in execution. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be brought to bodily act.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bodily fear}, apprehension of physical injury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Corporal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bodily \Bod"i*ly\, adv.
   1. Corporeally; in bodily form; united with a body or matter;
    in the body.
    [1913 Webster]
 
       For in him dwelleth all the fullness of the Godhead
       bodily.                --Col. ii. 9
    [1913 Webster]
 
   2. In respect to, or so as to affect, the entire body or
    mass; entirely; all at once; completely; as, to carry away
    bodily. "Leapt bodily below." --Lowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bodily
   adv 1: in bodily form; "he was translated bodily to heaven"
   adj 1: of or relating to or belonging to the body; "a bodily
       organ"; "bodily functions"
   2: affecting or characteristic of the body as opposed to the
     mind or spirit; "bodily needs"; "a corporal defect";
     "corporeal suffering"; "a somatic symptom or somatic illness"
     [syn: {bodily}, {corporal}, {corporeal}, {somatic}]
   3: having or relating to a physical material body; "bodily
     existence"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top