ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

体感

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体感-, *体感*
Japanese-English: EDICT Dictionary
体感[たいかん, taikan] (n,vs,adj-no) bodily sensation; sense; experience; (P) [Add to Longdo]
体感温度[たいかんおんど, taikan'ondo] (n) effective temperature; wind-chill index (factor) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Each of us has something in us that longs for a sense of oneness with others.私たちはだれでも、他者との一体感を切望する何かをうちに秘めている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything this body feels.[CN] 我身体感到的。 Starman (1984)
The sentience of animals.[CN] 一种动物性的肉体感 Episode #2.11 (1990)
You can see the effect of the serum wearing off.[JA] おまえはシーラムの遺伝子組換え効果を 体感できる Logan (2017)
Some describe it as an oceanic experience, a unity with all things.[JA] まるで大洋に浮かぶような 全ての物との一体感が生まれるそうです The Illustrated Woman (2015)
First comes the nightmares.[JA] まず悪夢を体感させ The Curse of Sleeping Beauty (2016)
He found the swing set. You know how he feels about Newtonian mechanics.[JA] ニュートン力学を ブランコで体感してるよ And Those We Left Behind (2011)
Motion detectors.[JA] 動体感知器. Gnothi Seauton (2008)
All we're interested in are hardbodies, and we want you to teach us how to get them.[CN] 我们只对美体感兴趣 我们想要你教我们如何搞到手 Hardbodies (1984)
We need unification because we're all part of the band[JA] 俺たち同じバンドのメンバだろ バンドとしての一体感がいるだろうと思って Cape No. 7 (2008)
He could almost taste happiness, and now his temper has destroyed it.[JA] もう少しで幸せを 体感する所まできていたが 奴の性分が台無しにした Always and Forever (2013)
Because there's definitely things that I can identify with and that I definitely recognise;.[JA] 一体感が持て − 自分を再認識できた A Brilliant Young Mind (2014)
See, it's not about conflict, it's about togetherness.[JA] 対立してるわけじゃない 一体感なんだ The World's End (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top