ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

体液

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体液-, *体液*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体液[tǐ yè, ㄊㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] bodily fluid, #21,414 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
体液[たいえき, taieki] (n) body fluids [Add to Longdo]
体液性免疫[たいえきせいめんえき, taiekiseimen'eki] (n) (See 細胞性免疫) humoral immunity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm using vitreous fluid to run a test for potassium that could give us environmental data, like the location where she was kept, the type of enclosure.[JA] カリウムのテストのために 硝子体液が要るの 彼女が拘束されてた場所の 環境が何かわかるはずよ 何てひどいことを The Source in the Sludge (2014)
Quick, put him in my digestive container so I can feed off of his life juice.[JA] 早く 消化器官に入れて 体液を吸い取るのだ V/H/S/2 (2013)
Exchange bodily fluids?[JA] 体液に触れた事は? Murphy's Miracle (2016)
And it would be easy enough for us to figure out if we're right.[JA] だとしたら それを確かめるのは 簡単だわ 彼女の目の硝子体液を検査すればいい Tremors (2013)
What does that mean? -First... drain all his body fluids...[CN] 抽干他的体液 2001: A Space Travesty (2000)
If we could just cut him open a little bit, get some tissue samples, maybe some bodily fluids,[JA] もし私たちが ほんの少し彼を切り開いて・・・ 少しでも組織と体液のサンプルを得ていれば、 The Well (2013)
They're always spewing their bodily fluids everywhere.[JA] 体液を 撒き散らす Girls, Girls, Girls (2014)
Their bodily fluids include the birth of half-breeds.[CN] 他们的体液... 包含了混血的基因... Mars Attacks! (1996)
Um, well. We're analyzing a sample of its body fluid at our lab to find out.[JA] あと先日 採取した 体液サンプルは Shin Godzilla (2016)
Failure to recycle body fluids is a violation.[CN] 再循环失败 体液违规 Tank Girl (1995)
Do you know the body is 65% water? It's our fluids that must be purified.[JA] 体の65%は水だ それは私たちの 体液だし浄化されるべきだ A Cure for Wellness (2016)
This could potentially be where he was murdered. Mm-hmm. Definitely blood.[JA] 殺害現場の可能性は高いわね 確かに 血液だわ 体液もたくさんあるわ The Purging of the Pundit (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top