ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be alert

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be alert-, *be alert*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you try to enter Andrew's brain while you're making this repair the police will be alerted.ถ้าคุณพยายามเข้าไปในสมองเขาขณะซ่อม ตำรวจจะได้รับแจ้งทันที Bicentennial Man (1999)
He's still under heavy treatment, but according to the hospital, he seems to be alert and responsive.He's still under heavy treatment, but according to the hospital, he seems to be alert and responsive. Page Turner (2008)
Well, shouldn't he be alerted?เขาไม่ได้เตรียมพร้อมเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I want you all to be alert.-ฉันอยากให้พวกคุณตื่นตัวไว้ Doubt (2008)
And be alert.และระวังตัวไว้ Grievous Intrigue (2010)
All units, be alert.ทุกหน่วยโปรดทราบ เตรียมพร้อม Episode #1.6 (2010)
You need to be alert.นายต้องตื่นตัวตลอด A Matter of Life and Death (2010)
If, however, you get a call concerning your husband, we'll all instantly be alerted and conferenced in so we can hear the call simultaneously.แต่ถ้าคุณได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับสามีของคุณ เราก็จะรู้และเตรียมตัว ต่อสายเพื่อให้เราสามารถได้ยินพร้อมกัน Cyber Threat (2011)
I can't guarantee that he won't be alerted to the intrusion.ผมไม่รับรองนะว่าเขาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ถึงการลุกล้ำนี้ Cyber Threat (2011)
The public needs to be alerted to stay off the streets for all non-essential activity.ต้องออกเตือนชุมชนไม่ให้อยู่ตามท้องถนน ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น Divining Rod (2012)
I need you to be alert.เตรียมพร้อมไว้ The Last Stand (2013)
Not sure what they're doing. Vega, be alert.ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะทำอะไร เวก้า เตรียมตัวไว้ The Greybar Hotel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be alertBe alert when you cross a busy street!
be alertWe must be alert to dangers.
be alertYou should be alert to the possible dangers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวังตัว[V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
ตื่น[V] be alert, See also: be aroused, Example: เขามักตื่นวิชาเสมอ ไม่ว่าจะมีการบรรยายทางวิชาการที่ไหนเขาต้องไปเกือบทุกที่, Thai definition: รู้เท่าทัน, รู้ตัวขึ้น
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
ตั้งท่า[V] prepare oneself for, See also: be alert, be ready for, Syn. วางท่า, เตรียมพร้อม, Example: นักมวยตั้งท่าจดหมัด
ไหวตัว[V] be alert, See also: be on the move, be on tiptoe, be awake, be aware of, Syn. ไหวทัน, รู้ตัว, รู้ทัน, Example: คนร้ายไหวตัวเสียก่อนตำรวจจึงพลาดการจับกุม, Thai definition: เคลื่อนไหวเพราะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top