ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barn

B AA1 R N   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barn-, *barn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barn[N] ยุ้งฉาง, See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา, Syn. barnyard
barn[N] ตึกขนาดใหญ่
barn[N] โรงเก็บยานพาหนะ
barney[N] เสียงทะเลาะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียงโต้เถียงกัน
barney[SL] การทะเลาะ
barnacle[N] เพรียงที่เกาะตามวัตถุใต้น้ำ
barnyard[N] บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว, Syn. barn
barnstorm[VI] ตระเวณไปที่ต่างๆ เพื่อแสดงละครหรือแสดงสุนทรพจน์
barn dance[N] การเต้นรำหมู่ในโรงนา, Syn. square dance, country dance
barnet fair[SL] ผม, See also: เส้นผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnacle(n) เพรียง
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Barnsโรงนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carlson, do you think he's gonna find Slim in the barn with his wife?คาร์ลสัน นายว่าเขาจะเจอสลิม อยู่กับเมียเขาในโรงนามั้ย Of Mice and Men (1992)
Available at all Al's Toy Barn outlets in the Tri-county area.หาได้ตามร้านขายของเล่นชั้นนำ ทั่วไป Toy Story (1995)
Walking into the barn naked, or so it would seem.เดินโทงๆ เข้าโรงนา อย่างที่เห็น The Man in the Iron Mask (1998)
I'd like the Big Barn Burger, Smiley Fries and an orange soda.ขอเบอร์เกอร์ใหญ่ มันฝรั่งทอด กับน้ำส้มโซดา American Beauty (1999)
And there's a big old barn out there...แล้วยังมียุ้งข้าวขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกนั่น... The Notebook (2004)
You'll explain to your superiors why we were not able to attend your little luau, barn dance, whatever it is.นายไปอธิบายกับผู้บริหารเองแล้วกัน... ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าร่วม งานฉลองแบบบ้านๆ ของบริษัทนายได้ Robots (2005)
I remember my first time was out behind my uncle's barn with my second cousin.ฉันจำ1 เวลาของฉัน ออกข้างหลังโรงนาของลุงของฉัน\กับญาติของฉัน Black Snake Moan (2006)
Farmer's rocket is housed in the barn that you're seeing below.จรวดของฟาร์มเมอร์เก็บไว้ ในยุ้งฉางที่คุณมองเห็นข้างล่างนี้ The Astronaut Farmer (2006)
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
I was looking in the barn today and we can build another one just like it.ผมมองดูในยุ้งฉางวันนี้... ...เราจะสร้างลำใหม่ที่เหมือนเดิมได้ ผมสาบานเราทำได้ เรามีของทุกอย่างในนั้นในยุ้งฉาง The Astronaut Farmer (2006)
That night, we stayed at a small barn beside a field.คืนนั้น เราค้างคืนในยุ้งเล็กๆ ข้างๆ ทุ่งนา 5 Centimeters Per Second (2007)
We're heading to the pizza barn to meet friends.ว่าจะไปร้านพิซซ่าพบเพื่อนหน่อย Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barnAll of a sudden, the barn went up in flames.
barnDon't keep the bicycle in the barn.
barnDon't keep the car in the barn.
barnFarmhouses have barns.
barnIt's too late to shut the barn door after the horse is stolen. [Proverb]
barnOn entering the barn, he found a missing bike.
barnThe barn door had been carelessly left unlatched.
barnThe barn was small but it was strong.
barnThe farmer keeps his tractor in the barn.
barnWe'll carry it to the barn.
barnWe stored the hay in the barn.
barnWe took refuge from the storm in a nearby barn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ้งข้าว[N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก
ตะเกียงรั้ว[N] barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ฉาง[N] barn, See also: granary, storehouse, silo, bin, Syn. ยุ้ง, ยุ้งฉาง, Example: หลังคาของฉางจะต้องไม่รั่วและสามารถกันน้ำฝนไม่ให้หยดลงไปได้, Count unit: หลัง, Thai definition: ยุ้งขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้าวหรือเกลือเป็นต้น
ธัญโกศ[N] granary, See also: barn, silo, storehouse, store of grain or cereals in quantity, Syn. ฉางข้าว, ยุ้งข้าว, Count unit: หลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ฉางข้าว[n. exp.] (chāng khāo) EN: barn ; granary   
ฮูก[n.] (hūk) EN: owl ; barn owl   FR: hibou [m] ; petit-duc [m]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl   FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
เพรียง[n.] (phrīeng) EN: shipworms ; teredos ; barnacles   FR: anatife [m]
ปุ๋ยคอก[n.] (pui khøk) EN: barnyard manure ; stable mabure   
ตะเกียงรั้ว[n.] (takīengrūa) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch   
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARN B AA1 R N
BARNA B AA1 R N AH0
BARNS B AA1 R N Z
BARNY B AA1 R N IY0
BARNO B AA1 R N OW0
BARNET B AA1 R N IH0 T
BARNER B AA1 R N ER0
BARNEY B AA1 R N IY0
BARNDT B AA1 R N T
BARNAS B AA1 R N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barn (n) bˈaːn (b aa1 n)
barns (n) bˈaːnz (b aa1 n z)
Barnet (n) bˈaːnɪt (b aa1 n i t)
Barnsley (n) bˈaːnzliː (b aa1 n z l ii)
barnacle (n) bˈaːnəkl (b aa1 n @ k l)
barnyard (n) bˈaːnjaːd (b aa1 n y aa d)
barn-door (n) bˈaːn-dˈɔːr (b aa1 n - d oo1 r)
barnacles (n) bˈaːnəklz (b aa1 n @ k l z)
barnstorm (v) bˈaːnstɔːm (b aa1 n s t oo m)
barnyards (n) bˈaːnjaːdz (b aa1 n y aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli, #61,159 [Add to Longdo]
谷仓[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, / ] barn, #72,246 [Add to Longdo]
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, ] barn swallow, #98,437 [Add to Longdo]
草鴞[cǎo xiāo, ㄘㄠˇ ㄒㄧㄠ, ] barn owl (Tyto capensis) [Add to Longdo]
马厩[mǎ jiù, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] barn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheune {f} | Scheunen {pl} | offene Scheunebarn | barns | Dutch barn [Br.] [Add to Longdo]
Scheunentor {n} | Scheunentore {pl}barn door | barn doors [Add to Longdo]
Schleiereule {f} [ornith.] | Schleiereulen {pl}barn owl | barn owls [Add to Longdo]
Tenne {f} | Tennen {pl}barn floor | barn floors [Add to Longdo]
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica) [Add to Longdo]
Schleiereule {f} [ornith.]Barn Owl (Tyto alba) [Add to Longdo]
Barnardsittich {m} [ornith.]Mallee Ringneck Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーン[, ba-n] (n) (1) barn; (2) bahn (ger [Add to Longdo]
烏帽子貝[えぼしがい, eboshigai] (n) goose barnacle [Add to Longdo]
厩;廐;馬屋;廏[うまや, umaya] (n) stable; barn [Add to Longdo]
厩舎;廐舎(oK);廏舎;きゅう舎[きゅうしゃ, kyuusha] (n) barn; stable [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
海茸貝;海筍貝;海笋貝[うみたけがい;ウミタケガイ, umitakegai ; umitakegai] (n) (uk) dilate piddock (Barnea dilatata) [Add to Longdo]
亀の手;龜の手(oK)[かめのて, kamenote] (n) barnacle [Add to Longdo]
牛舎[ぎゅうしゃ, gyuusha] (n) cow shed; cattle barn; (P) [Add to Longdo]
牛小屋[うしごや, ushigoya] (n) cow shed; cattle barn [Add to Longdo]
袋虫[ふくろむし;フクロムシ, fukuromushi ; fukuromushi] (n) (uk) rhizocephala (parasitic barnacles) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barn \Barn\ (b[aum]rn), n. [OE. bern, AS. berern, bern; bere
   barley + ern, [ae]rn, a close place. [root]92. See {Barley}.]
   A covered building used chiefly for storing grain, hay, and
   other productions of a farm. In the United States a part of
   the barn is often used for stables.
   [1913 Webster]
 
   {Barn owl} (Zool.), an owl of Europe and America ({Aluco
    flammeus}, or {Strix flammea}), which frequents barns and
    other buildings.
 
   {Barn swallow} (Zool.), the common American swallow ({Hirundo
    horreorum}), which attaches its nest of mud to the beams
    and rafters of barns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barn \Barn\, v. t.
   To lay up in a barn. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Men . . . often barn up the chaff, and burn up the
      grain.                  --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barn \Barn\, n.
   A child. See {Bairn}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barn
   n 1: an outlying farm building for storing grain or animal feed
      and housing farm animals
   2: (physics) a unit of nuclear cross section; the effective
     circular area that one particle presents to another as a
     target for an encounter [syn: {barn}, {b}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 barn
  n.
 
   [uncommon; prob. from the nuclear military] An unexpectedly large quantity
   of something: a unit of measurement. ?Why is /var/adm taking up so much
   space?? ?The logs have grown to several barns.? The source of this is
   clear: when physicists were first studying nuclear interactions, the
   probability was thought to be proportional to the cross-sectional area of
   the nucleus (this probability is still called the cross-section). Upon
   experimenting, they discovered the interactions were far more probable than
   expected; the nuclei were ?as big as a barn?. The units for cross-sections
   were christened Barns, (10^-24 cm^2) and the book containing cross-sections
   has a picture of a barn on the cover.
 

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 barn
  1. child; offspring; young
  2. bairn; child; infant
  3. child

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top