ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barnyard

B AA1 R N Y AA2 R D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barnyard-, *barnyard*, barnyar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barnyard[N] บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว, Syn. barn
barnyard languge[SL] ภาษาหยาบ, See also: คำหยาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're talking major barnyard boo-hog.เรากำลังพูดถึง เรื่องสำคัญในการร่วมเพศ Cancer Man (2008)
- It's like a barnyard in a bite. - Wow.- รสชาติน่าอภิรมย์ I Kissed a Girl (2011)
I wanted the hot Bellas, not this barnyard explosion.ฉันต้องการความฮอต ไม่ใช่ยัยเห่ยแบบนี้ Pitch Perfect (2012)
My big, loud, rumbling, barnyard snore?เสียงดังก้องอย่างกับอยู่ในยุ้งข้าว Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปุ๋ยคอก[n.] (pui khøk) EN: barnyard manure ; stable mabure   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARNYARD    B AA1 R N Y AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barnyard    (n) bˈaːnjaːd (b aa1 n y aa d)
barnyards    (n) bˈaːnjaːdz (b aa1 n y aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bài, ㄅㄞˋ, ] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli, #61,159 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheunenhof {m} | Scheunenhöfe {pl}barnyard | barnyards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひえ, hie] (n) barnyard millet (Echinochloa utilis); Japanese millet; sanwa millet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Barnyard \Barn"yard`\, n.
     A yard belonging to a barn.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barnyard
      n 1: a yard adjoining a barn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top