Search result for

silo

(50 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silo-, *silo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silo[N] ฉาง, See also: ไซโล, Syn. granary, pit
silo[N] ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ, See also: หลุมใต้ดิน, Syn. rocket launcher, pit
silo[VT] เก็บในฉาง, See also: เก็บในห้องใต้ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silo(ไซ'โล) n. ฉางเก็บหญ้าสด,ฉางเก็บอาหารสัตว์,หลุมเก็บหญ้าสด,ห้องใต้ดินสำหรับเก็บขีปนาวุธและอุปกรณ์สำหรับยิง
upsilon(ยูพ'ซะลอน) n. อักษรตัวที่ 20 ของภาษากรีก

English-Thai: Nontri Dictionary
silo(n) ไซโล,ยุ้ง,ฉาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silosไซโล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyways, there were missiles, and there had to be missile silos.ไงก็ตามถ้ามีจรวดแล้ว ก็ต้องมีคลังเชื้อเพลิง Day of the Dead (2008)
We have to find that silo.เราต้องรีบหาคลังให้เจอ Day of the Dead (2008)
We are mobilizing our forces toward the silo, but I cannot guarantee that they will get there in time.เราจะเคลื่อนกำลังไปที่ฐานขีปนาวุธ แต่ผมรับรองไม่ได้ว่า เราจะไปถึงที่นั้นทันเวลา Everything Will Change (2010)
The crawl space to the silo, the back door, it's still secure, right?ทางที่คลานออกไปยังทุ่งหญ้า ประตูหลังยังคงปลอดภัยอยู่ใช่มั้ย? All the Way (2010)
Silo.ที่อยากถามเธอก่อน บ่อเก็บหญ้า Echoes (2011)
No. We're almost at the Silo.ไม่นะ เราเกือบถึงบ่อเก็บหญ้าแล้ว Echoes (2011)
We can get to Silo on our own.เราไปที่บ่อหญ้าเองได้ Echoes (2011)
Lately we've been talking about converting it into a missile silo.3 ตายแล้ว แม่ จำราเจชได้ไหม? The Rhinitis Revelation (2011)
What do you want to do now, bust into a silo and steal some corn?เราจะทำอะไรกันอีกทีนี้ รีบเข้าไปในไซโล แล้วขโมยข้าวโพดดีมั้ย? Nebraska (2013)
I don't need to launch them. The explosive force within each hardened silo will detonate the missiles.เราต้องการกำลังเสริม! Olympus Has Fallen (2013)
They're gonna detonate them in their silos.นกหกตัว ตกไปแล้วห้า Olympus Has Fallen (2013)
- They're digging out missile silos.- พวกเขากำลังขุดขีปนาวุธ Locke (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไซโล[N] silo, Example: พ่อเขารับเหมาสร้างไซโลข้าว, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศเป็นต้น สำหรับเก็บผลิตผลทางเกษตรไว้ชั่วคราวก่อนส่งออก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
สีลม[n. prop.] (Sīlom) EN: Silom   FR: Silom
ตลาดสีลม[n. prop.] (Talāt Sīlom) EN: Silom Market   
ถนนสีลม[n. prop.] (Thanon Sīlom) EN: Silom Rd. ; Thanon Silom   FR: avenue Silom ; thanon Silom
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
SILO    S AY1 L OW0
SILOS    S AY1 L OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silo    (n) (s ai1 l ou)
silos    (n) (s ai1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silo {n}silo [Add to Longdo]
Silofutter {n}; Silage {f}; Gärfutter {n} [agro.]silage [Add to Longdo]
Silospeicher {m} [electr.]drift register [Add to Longdo]
Silospeicher {m} [electr.]storage circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイロ[, sairo] (n) silo; (P) [Add to Longdo]
サイロシビン[, sairoshibin] (n) psilocybin [Add to Longdo]
シロキサン[, shirokisan] (n) siloxane [Add to Longdo]
シロシビン[, shiroshibin] (n) psilocybin [Add to Longdo]
プシロフィトン[, pushirofiton] (n) psilophyte (in palaeobotany) (lat [Add to Longdo]
Ε;ε[イプシロン;エプシロン, ipushiron ; epushiron] (n) epsilon [Add to Longdo]
Υ;υ[ウプシロン;ユプシロン;オイプシロン, upushiron ; yupushiron ; oipushiron] (n) upsilon [Add to Longdo]
松葉蘭[まつばらん;マツバラン, matsubaran ; matsubaran] (n) (uk) whisk fern (Psilotum nudum) [Add to Longdo]
貯蔵庫[ちょぞうこ, chozouko] (n) storehouse; bunker; silo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silo \Si"lo\, n. [F.]
   A pit or vat for packing away green fodder for winter use so
   as to exclude air and outside moisture. See {Ensilage}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silo
   n 1: a cylindrical tower used for storing silage
   2: military installation consisting of an underground structure
     where ballistic missiles can be stored and fired

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 silo
  n.
 
   The FIFO input-character buffer in an RS-232 line card. So called from
   {DEC} terminology used on DH and DZ line cards for the {VAX} and {PDP-11},
   presumably because it was a storage space for fungible stuff that went in
   at the top and came out at the bottom.
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hopper
 
 1. sıçrayan kimse veya şey
 2. sekerek yürüyen kimse
 3. pire gibi sıçrayan böcek
 4. silo, sarpın
 5. gemi yüklemek veya boşaltmak için kullanılan dibi açılır büyük kova.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 silo
 
 1. silo
 2. siloya doldurmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top