ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackball

B L AE1 K B AO2 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackball-, *blackball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackball[VT] ป้องกันไม่ให้เข้าร่วมโดยออกเสียงต่อต้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
blackball(n) บัตรคัดค้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKBALL B L AE1 K B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blackball (v) blˈækbɔːl (b l a1 k b oo l)
blackballs (v) blˈækbɔːlz (b l a1 k b oo l z)
blackballed (v) blˈækbɔːld (b l a1 k b oo l d)
blackballing (v) blˈækbɔːlɪŋ (b l a1 k b oo l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackball \Black"ball`\, n.
   1. A composition for blacking shoes, boots, etc.; also, one
    for taking impressions of engraved work.
    [1913 Webster]
 
   2. A ball of black color, esp. one used as a negative in
    voting; -- in this sense usually two words.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackball \Black"ball`\, v. t. [imp. & p. p. {Blackballed}; p.
   pr. & vb. n. {Blackballing}.]
   1. To vote against, by putting a black ball into a ballot
    box; to reject or exclude, as by voting against with black
    balls; to ostracize.
    [1913 Webster]
 
       He was blackballed at two clubs in succession.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To blacken (leather, shoes, etc.) with blacking.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackball
   n 1: the act of excluding someone by a negative vote or veto
      [syn: {barring}, {blackball}]
   v 1: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
      {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]
   2: vote against; refuse to endorse; refuse to assent; "The
     President vetoed the bill" [syn: {veto}, {blackball},
     {negative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top