ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ban

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ban-, *ban*
Possible hiragana form: ばん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bankธนาคาร
บรรพต[banpot] (n) mountain, See also: S. ภูเขา

English-Thai: Longdo Dictionary
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, Syn. rubber band
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ban(vt) ห้าม, See also: สั่งห้าม, Syn. veto, bar
ban(n) คำสั่งห้าม, See also: การห้าม, Syn. taboo, prohibition
band(n) วงดนตรี, See also: แตรวง, Syn. troupe
band(n) กลุ่มคน, See also: พวก, คณะ, Syn. troop, group
band(vt) ผูก, See also: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด, Syn. bond
band(n) เชือก, Syn. ribbon, rob
band(n) สายคาด, See also: สายรัด, แถบ, Syn. strip
band(vt) คาดด้วยผ้าแถบ, See also: ผูกด้วยผ้าแถบ, Syn. tap
band(n) แถบคลื่นความถี่, See also: แถบคลื่นวิทยุ, Syn. waveband
band(n) พันธะ, See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, Syn. bond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ban(แบน) { banned, banning, bans } vt., n. ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ขับออกนอกศาสนา, ประณาม, สาปแช่ง
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ , เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat, trite
banana(บะแนน'นะ) n. กล้วย, พืชกล้วย
band(แบนดฺ) { banded, banding, bands } n. สายคาด, สายรัด, แถบ, ปลอก, หมู่, พวก, คณะ, วงดนตรี, คณะตนตรี, ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ, สิ่งผูกมัดคน, โซ่ตรวน, ปลอกรัด, พันธะ, ข้อผูกพัน vt., vi. ใช้สายผูกรัด, รวมกลุ่ม, ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) { bandaged, bandaging, bandages } n. แถบผ้าพันแผล, ผ้าพันแผล, สิ่งผูกมัด vt., vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ, ผ้าพันแผลสตรี, ผ้าปิดตา, สายแพรต่วน -pl. -deaux
bandit(แบน'ดิท) n. โจร, คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits, banditti
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
ban(n) การห้าม, การประกาศห้าม, การสั่งห้าม
ban(vt) ห้าม, สั่งห้าม, ประกาศห้าม
banal(adj) มีทั่วไป, สามัญ, ดาษดื่น
banana(n) กล้วย
band(n) ปลอก, แถบ, ผ้าพันหมวก, สายคาด, พวก, หมู่, คณะ, แตรวง
band(vt) มัด, ผูก, รัด, รวมกลุ่ม
bandage(n) ผ้าพันแผล, ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bandit(n) โจร, ผู้ร้าย, คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม, การปล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bana vacantia (L.)ทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Banach algebraพีชคณิตบานาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
band๑. แถบ๒. แถบความถี่ [ มีความหมายเหมือนกับ frequency band ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bandแถบ, ปื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
band๑. แถบ๒. แถบความถี่ [ มีความหมายเหมือนกับ frequency band ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
band matrixเมทริกซ์แถบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
band printerเครื่องพิมพ์แบบแถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
band-pass transducerตัวเปลี่ยนแปรแบบผ่านแถบ, ตัวแปรสัญญาณแบบผ่านแถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bandage๑. ผ้าพัน๒. พันผ้า๓. การพันผ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, abdominal; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banana growersผู้ปลูกกล้วย [TU Subject Heading]
Banana leaf craftงานหัตถกรรมใบตอง [TU Subject Heading]
Banana productsผลิตภัณฑ์จากกล้วย [TU Subject Heading]
Banana tradeอุตสาหกรรมกล้วย [TU Subject Heading]
Banana winesไวน์กล้วย [TU Subject Heading]
Bananasกล้วย [TU Subject Heading]
Bananas as feedกล้วยที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Banbury mixerเครื่องผสมยางแบบระบบปิดชนิดหนึ่ง ใช้ในการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ให้เข้ากัน [เทคโนโลยียาง]
Band Formรูปแถบ [การแพทย์]
Band, Charge-Transferแถบซึ่งมีการโอนประจุ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
banana(n) กล้วย, See also: A. banana, banana, Syn. banana
banana(n) กล้วย
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Bank for International Settlements(org) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
Bank of Ayudhya(org) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
bankai(vi, vt) บังไค (ตราสวัสดิกะ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลก ถูกคิดค้นขึ้นโดยฮิตเลอร์ หรือ คำที่ใช้ในการ ปลดปล่อยพลังของเหล่ายมฑูต ในการ์ตูนเรื่อง Bleach Ex: ปลดปล่อยสวัสดิกะ - จงโปรยปรายเซมบงซากุระคาเงโยชิ หรือ บังไค เซมบซากุระคาเงโยชิ นั่นเอง
Image:
Bankgok Bank(org) ธนาคารกรุงเทพ
banter(n) มุขตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, you have to say that I still support the recent decision in the wake of all the violence we've experienced to ban any games with ninjas or guns.โอเค ฉันแค่อยากจะบอกว่า ฉันยังสนับสนุนการตัดสินใจล่าสุด ในการใช้ความรุนแรงทั้งหลายดังที่เราได้สัมผัสมา The O.C. (2003)
Canada and Europe have upheld the ban on RBGH.แคนาดากับยุโรปยังคงสั่งห้ามฮอร์โมน rBGH The Corporation (2003)
Aside from your name, Ban Ha Jin. Except for the fact that you saved my life, นอกจากชื่อคุณ บันฮาจิน และเรื่องที่คุณได้ช่วยชีวิตของผมไว้ Smile Again (2006)
Go call for Ban Ha Jin!ตามบันฮาจินมา Smile Again (2006)
Ban Ha Jin means so much to you?บันฮาจินมีความหมายกับเธอขนาดนั้นใช่ไหม Smile Again (2006)
Answer the phone. Answer the phone now, Ban Ha Jin.รับสายสิ รับสายเดี๋ยวนี้นะ บันฮาจิน Smile Again (2006)
I mean, if an agent wanted thermal-vision ray bans i'm the Guy they call.ถ้าอยากได้แว่นจับความร้อน หรือชูชีพสะพายหลัง... เขาจะตามฉัน Chuck Versus the Sandworm (2007)
- That woman is the ban of my existence. - See!ผู้หญิงคนนั้นจะอยู่นอกสารบบของกูไปเลย เห็นป่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Before his travel ban could be renewed, Pearson left for USA in 1999.ก่อนที่การห้ามเดินทางของเขาจะถูกรื้อขึ้นมา เพียร์สันได้ออกเดินทางไป อเมริกาในปี 1999 The Case of Itaewon Homicide (2009)
The total national wildlife feeding ban has not deterred people from venturing...ไม่สามารถบังคับได้ ผู้คนต่างพากันเพิกเฉย ทั้งหน่วยบ้านและธุรกิจ ทั่วทั้งเมือง Daybreakers (2009)
- Governor engler needs to push a ban throughแล้วจะดำเนินการยังไงต่อครับ You Don't Know Jack (2010)
Governor engler's gonna be signing a ban in a couple of months.ผู้ว่าฯ แองเล่อร์จะเซ็นอนุมัติการสั่งห้าม ในอีกสองเดือนข้างหน้า You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banA band led the parade through the city.
banA band of robbers attacked the party.
banA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
banA bank lends us money at interest.
banA bank was built to keep back the water of the river.
banA ban wheat imports was enacted.
banA big rock stuck out from the bank into the river.
banA brass band is marching along the street.
banA burglar broke into the bank last night.
banAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
banAfter the accident, he was banned from driving.
banAfter the heavy rains the river overflowed its banks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทม.(n) Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.(n) Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ธ.(n) bank, See also: bk., Syn. ธนาคาร
ธกส.(n) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธปท.(n) Bank of Thailand, Syn. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ร.ศ.(n) Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
สิ่งต้องห้าม(n) prohibition, See also: ban, Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
เข้าบัญชี(v) deposit, See also: bank, Syn. ฝากบัญชี, Thai Definition: นำเงินฝากบัญชีธนาคาร
ผมม้า(n) bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai Definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [ m ]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อำเภอบางละมุง[Amphoē Bānglamung] (n, prop) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung  FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [ m ]
แบงค์[baeng] (n) EN: bank  FR: banque [ f ]
แบนโจ[baēnjō] (n) EN: banjo  FR: banjo [ m ]
ใบกล้วย[bai klūay] (n, exp) EN: banana leaf
ใบสั่งจ่ายเงิน[baisangjāi ngoen] (n, exp) EN: bank draft ; draft
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[baisangjāi ngoen thanākhān] (n, exp) EN: banker's draft
ใบตอง[baitøng] (n, exp) EN: banana leaf  FR: feuille de bananier [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ban
banc
band
bane
bang
banh
bank
bann
bans
ban's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ban
band
bane
bang
bank
bans
bant
Bantu
banal
bands

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise #216 [Add to Longdo]
银行[yín háng, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,   /  ] bank #538 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] a register; a block of printing; an edition; version; page #586 [Add to Longdo]
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ,   /  ] assistance; aid; to help; to assist #642 [Add to Longdo]
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ,   /  ] means; method; way (of doing sth) #654 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, / ] to assist; to support; to help; group; gang; party #655 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, / ] to do; to manage; to handle; to go about; to run; to set up; to deal with #754 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half #844 [Add to Longdo]
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ,  ] banking; finance; financial #864 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote #1,063 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
番外[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ばん, ban, ban , ban] (n) เย็น, กลางคืน
バンコク[ばんこく, bankoku, bankoku , bankoku] (n) กรุงเทพมหานคร
番号[ばんごう, bangou] (n) หมายเลข (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขเขียนต่อท้ายคำหรือประโยค)
晩ごはん[ばんごはん, bangohan, bangohan , bangohan] (n, adv) อาหารเย็น
バンビ[ばんび, banbi] (n, vi, vt, modal, ver) กิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
離れる[ばなれる, banareru] TH: (อายุ)ห่างกัน
番号[ばんごう, bangou] TH: หมายเลข  EN: number
万人[ばんにん, bannin] TH: หมื่นคน  EN: 10000 people
[ばん, ban] TH: อันดับที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย
Bank(n) |die, pl. Banken| ธนาคาร, See also: das Kreditinstitut
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangssperre { f }ban on going out [Add to Longdo]
Autosperre { f }ban on cars [Add to Longdo]
Banachraum { m } [ math. ]Banach space [Add to Longdo]
Banachscher Fixpunktsatz [ math. ]Banach fixed-point theorem [Add to Longdo]
Banalität { f } | Banalitäten { pl }banality | banalities [Add to Longdo]
Banalität { f }triteness [Add to Longdo]
Banane { f } [ bot. ] | Bananen { pl }banana | bananas [Add to Longdo]
Bananenstecker { m } [ electr. ]banana jack; banana plug [Add to Longdo]
Banause { m }; Prolet { m }; Proletin { f }; Ignorant { m }; Ignorantin { f } (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Band { n }; Ligament { n } [ anat. ]ligament [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }ribbon | ribbons [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }tape | tapes [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }tie | ties [Add to Longdo]
Band { n }; Bandspule { f }reel [Add to Longdo]
Band { m }; Jahrgang { m }volume [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

Japanese-English: EDICT Dictionary
州;洲[す, su] (n) sandbank; sandbar #129 [Add to Longdo]
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) program (e.g. TV); programme; (P) #136 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (adv, pref) many; all #245 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
都市[とし, toshi] (n, adj-no) town; city; municipal; urban; (P) #427 [Add to Longdo]
番号[ばんごう, bangou] (n) number; series of digits; (P) #447 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) #456 [Add to Longdo]
禁止[きんし, kinshi] (n, vs) prohibition; inhibition; ban; (P) #462 [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
万歳[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
下巻[げかん, gekan] Band_3 [Add to Longdo]
中巻[ちゅうかん, chuukan] Band_2 [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
[ばん, ban] STEMPEL, SIEGEL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ban \Ban\ (b[a^]n), n.
   A kind of fine muslin, made in the East Indies from the fiber
   of the banana leaf stalks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ban \Ban\, v. t. [imp. & p. p. {Banned} (b[a^]nd); p. pr. & vb.
   n. {Banning}.] [OE. bannen, bannien, to summon, curse, AS.
   bannan to summon; akin to Dan. bande, forbande, to curse, Sw.
   banna to revile, bannas to curse. See {Ban} an edict, and cf.
   {Banish}.]
   1. To curse; to invoke evil upon. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To forbid; to interdict. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ban \Ban\ (b[a^]n), n. [AS. bann command, edict; akin to D. ban,
   Icel. bann, Dan. band, OHG. ban, G. bann, a public
   proclamation, as of interdiction or excommunication, Gr.
   fa`nai to say, L. fari to speak, Skr. bhan to speak; cf. F.
   ban, LL. bannum, of G. origin. [root]86. Cf. {Abandon},
   {Fame}.]
   1. A public proclamation or edict; a public order or notice,
    mandatory or prohibitory; a summons by public
    proclamation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Feudal & Mil.) A calling together of the king's (esp. the
    French king's) vassals for military service; also, the
    body of vassals thus assembled or summoned. In present
    usage, in France and Prussia, the most effective part of
    the population liable to military duty and not in the
    standing army.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Notice of a proposed marriage, proclaimed in church.
    See {Banns} (the common spelling in this sense).
    [1913 Webster]
 
   4. An interdiction, prohibition, or proscription. "Under ban
    to touch." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A curse or anathema. "Hecate's ban." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A pecuniary mulct or penalty laid upon a delinquent for
    offending against a ban; as, a mulct paid to a bishop by
    one guilty of sacrilege or other crimes.
    [1913 Webster]
 
   {Ban of the empire} (German Hist.), an imperial interdict by
    which political rights and privileges, as those of a
    prince, city, or district, were taken away.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ban \Ban\, v. i.
   To curse; to swear. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ban \Ban\, n. [Serv. ban; cf. Russ. & Pol. pan a master, lord,
   Per. ban.]
   An ancient title of the warden of the eastern marches of
   Hungary; now, a title of the viceroy of Croatia and Slavonia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ban
   n 1: a decree that prohibits something [syn: {prohibition},
      {ban}, {proscription}]
   2: 100 bani equal 1 leu in Moldova
   3: 100 bani equal 1 leu in Romania
   4: an official prohibition or edict against something [syn:
     {ban}, {banning}, {forbiddance}, {forbidding}]
   5: a bachelor's degree in nursing [syn: {Bachelor of Arts in
     Nursing}, {BAN}]
   v 1: forbid the public distribution of ( a movie or a newspaper)
      [syn: {ban}, {censor}]
   2: prohibit especially by legal means or social pressure;
     "Smoking is banned in this building"
   3: ban from a place of residence, as for punishment [syn:
     {banish}, {ban}]
   4: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
     {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ban /bɑn/
  1. anathema; ban; excommunication
  2. anathema; ban; excommunication
  3. spell
  4. territory

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top