Search result for

aunt

(92 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aunt-, *aunt*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aunt    [N] พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ, Syn. grandaunt, auntie

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auntWhat should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.
auntOne day I visited my aunt.
auntMy uncle is slender, but my aunt is stout.
auntMy aunt comes to stay here for a week.
auntMy aunt gave me a camera.
auntMy aunt sent me a birthday present.
auntMy aunt had been in the hospital for a week when I visited her.
auntMy aunt has three children.
auntHis aunt's apple pie was delicious and he had a second helping.
auntWhat a feast we had when we visited my aunt!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aunt(อานทฺ) n. ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
aunty(อาน'ที) n., (pl. aunties) = auntie
avaunt(อะวอนท') interj. ไป! (away ! go!)
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak

English-Thai: Nontri Dictionary
aunt(n) ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณป้า    [N] aunt, See also: auntie, Syn. ป้า, Ant. คุณลุง, Example: หมู่นี้คุณป้าไม่ค่อยแข็งแรง, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่
ป้า    [N] aunt, Example: เมื่อถึงคราวที่แม่ต้องไปต่างจังหวัดนานๆ แม่จะให้ป้ามาคอยดูแลหนูนาเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่ หรือหญิงที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่
มาตุจฉา    [N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
มาตุจฉา    [N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
น้าสะใภ้    [N] aunt, Ant. น้าเขย, Example: คุณยายมีปัญหากับน้าสะใภ้อยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่แต่งงานกับของชายของแม่
น้าสาว    [N] aunt, See also: uncle's wife, Ant. น้าชาย, Example: แม่จะส่งฉันไปอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่
ซิ้ม    [N] aunt, See also: uncle's wife, Example: การเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก ซิ้มกับผัวของแกไม่ได้มีอะไรติดตัวมามากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกหญิงจีน ตามศัพท์แปลว่าอาสะใภ้ หรือภรรยาของน้องผัว, Notes: (จีน)
น้า    [N] aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
คุณป้า[n.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)   FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUNT    AE1 N T
AUNT    AO1 N T
AUNTS    AE1 N T S
AUNTS    AO1 N T S
AUNTIE    AE1 N T IY0
AUNT'S    AO1 N T S
AUNT'S    AE1 N T S
AUNTS'    AE1 N T S
AUNTS'    AO1 N T S
AUNTIE    AO1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aunt    (n) (aa1 n t)
aunts    (n) (aa1 n t s)
aunty    (n) (aa1 n t ii)
auntie    (n) (aa1 n t ii)
aunties    (n) (aa1 n t i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tante {f} | Tanten {pl}aunt | aunts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
アーント[, a-nto] (n) aunt [Add to Longdo]
アウトカウント[, autokaunto] (n) out count [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔婆[shū pó, ] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife [Add to Longdo]
叔母[shū mǔ, ] aunt; wife of father's younger brother [Add to Longdo]
老大娘[lǎo dà niáng, / ] aunty; granny [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
カウント[かうんと, kaunto] count [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
マウント[まうんと, maunto] mount (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aunt \Aunt\, n. [OF. ante, F. tante, L. amita father's sister.
   Cf. {Amma}.]
   1. The sister of one's father or mother; -- correlative to
    nephew or niece. Also applied to an uncle's wife.
    [1913 Webster]
 
   Note: Aunt is sometimes applied as a title or term of
      endearment to a kind elderly woman not thus related.
      [1913 Webster]
 
   2. An old woman; and old gossip. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A bawd, or a prostitute. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Aunt Sally}, a puppet head placed on a pole and having a
    pipe in its mouth; also a game, which consists in trying
    to hit the pipe by throwing short bludgeons at it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aunt
   n 1: the sister of your father or mother; the wife of your uncle
      [syn: {aunt}, {auntie}, {aunty}] [ant: {uncle}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top