ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aunty

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aunty-, *aunty*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aunty(อาน'ที) n., (pl. aunties) = auntie
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly

English-Thai: Nontri Dictionary
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn't matter that you and Aunty Guo won't let me stay at Peach Blossom Island.มันจะไม่เป็นงั้นหรอกถ้าท่านลุงกับท่านป้าอึ้งย้งให้ข้าอยู่ด้วยที่เกาะดอกท้อ. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, Aunty Guo and I have been strict with you for your own good.ลูกก้วย ท่านป้าของเจ้ากับข้าเข้มงวดต่อเจ้ามาก. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, it's not that your Aunty Guo and I want to chase you away.ลูกก้วย, ไม่ใช่ว่าข้าและท่านป้าของเจ้าอยากไล่เจ้าไป. Return of the Condor Heroes (1983)
Is Aunty Guo not on good terms with my father?ท่านป้าอึ้งย้งไม่ถูกกับพ่อข้าเหรอ? Return of the Condor Heroes (1983)
My father was killed by you and Aunty Guo!พ่อข้าถูกท่านลุงกับท่านป้าฆ่า! Return of the Condor Heroes (1983)
Can I go with you, Aunty Angus?ขอไปด้วยได้มั้ย ป้าแองกัส Faith Like Potatoes (2006)
say it... one "chutki sindur" every women's dream... aunty who let you in?พูดสิโว๊ย... คุณค่าของ"ชุตกีผู้ทำบาป คือความฝันของผู้หญิงทุกคน คุณป้า ใครอนุญาตให้คุณเข้ามาใน.. Om Shanti Om (2007)
Who you are calling aunty, old man? Aunty you mom.ใครให้นายเรียกป้า,ตาแก่ คุณป้าแม่นานสิ Om Shanti Om (2007)
Aunty Kay?ป้าเคย์คะ Under the Mountain (2009)
You'll plead Aunty right?เธอจะขอร้องคุณป้า ใช่มั๊ย? Episode #1.2 (2009)
What is Aunty doing here?ป้ามาทำอะไรแถวนี้ Dae Mul (2010)
- Aunty Robbie!- ป้ารอบบี้ Tracks (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aunty (n) ˈaːntiː (aa1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老大娘[lǎo dà niáng, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ, / ] aunty; granny, #42,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect) [Add to Longdo]
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auntie \Aunt"ie\, Aunty \Aunt"y\, n.
   A familiar name for an aunt. In the southern United States a
   familiar term applied to aged negro women.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aunty
   n 1: the sister of your father or mother; the wife of your uncle
      [syn: {aunt}, {auntie}, {aunty}] [ant: {uncle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top