ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flaunt

F L AO1 N T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaunt-, *flaunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flaunt[VT] โอ้อวด, See also: โม้, คุยโต, Syn. show off, brandish, vaunt, Ant. hide, conceal
flaunt[N] การโอ้อวด, Syn. vaunt, parade
flaunter[N] ผู้ที่ชอบโอ้อวด, See also: ผู้ที่ชอบคุยโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี Wild Reeds (1994)
Out and flaunting it are two different things.เปิดเผยกับโอ้อวดมันไม่เหมือนกัน There's Something About Harry (2007)
Every attempt by the police to rescue the hostage has been flaunted by the Sandman.ไม่ว่า ตำรวจจะพยายามช่วยเหลือ ด้วยวิธีใด ก็จะถูกขัดขวางโดยมนุษย์ทราย Spider-Man 3 (2007)
You didn't even have the wit to do it in private. You had to flaunt it.คุณไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลย แต่ตอนนี้คุณกลับมีข่าวไปทั่ว Goal II: Living the Dream (2007)
If you insist on flaunting your ways in front of mortals, there will be consequences.ถ้าพวกแกพยายามแผลงฤทธิ์ ใส่มนุษย์ต่อไป ก็เตรียมรับผลที่จะตามมาด้วย Mine (2008)
About last night's curfew flaunting?เรื่องการแหกฟิวเมื่อคืน? Chuck in Real Life (2008)
That means that your days of flaunting the law are over.นั่นหมายถึง วันแห่งการเหยียดหยามกฏหมาย ณ ที่แห่งนี้ District 9 (2009)
Well, I love Gaby, but for years, she has been flaunting how much they spend on her house and her car and her jewelry.เอ่อ ฉันก็รักแกบบี้นะ แต่ว่าหลายปีมานี้ เธอเอาแต่โอ้อวดว่าใช้เงินแต่งบ้านไปมากแค่ไหน ทั้งรถ ทั้งเครื่องประดับ A Little Night Music (2010)
And this is my turn to flaunt, and I can't flaunt with a free piano.คราวนี้ถึงทีชั้นบ้างล่ะ แต่ฉันคงอวดด้วยเปียโนฟรีไม่ได้ A Little Night Music (2010)
But why would she flaunt her special skills?อ๋อ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอโอ้อวด พลังพิเศษของเธอ? Supergirl (2010)
You flaunt them and you throw them around like a brat with his trust fund.คุณไม่เห็นคุณค่าอำนาจที่มีเลย Limitless (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวด[V] show off, See also: flaunt, Example: ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะพากันแต่งตัวด้วยผ้าทอเป็นพิเศษไปอวดประชันกัน, Thai definition: สำแดงให้รู้เห็น, แสดงให้ปรากฏ, นำออกให้ดูให้ชม
หน้าใหญ่[V] flaunt, See also: flash, show off, swank, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต, Example: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้, Thai definition: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
อวดรวย[V] show off one's riches, See also: flaunt one's riches, Example: ชาวสังคมไฮโซชอบอวดรวยกันด้วยการใส่เครื่องประดับมีค่าจำนวนมากๆ เวลาออกงานสังคม, Thai definition: แสดงให้รู้ว่าร่ำรวย หรือมีอันจะกิน
อวดรวย[V] show off one's riches, See also: flaunt one's riches, Example: ชาวสังคมไฮโซชอบอวดรวยกันด้วยการใส่เครื่องประดับมีค่าจำนวนมากๆ เวลาออกงานสังคม, Thai definition: แสดงให้รู้ว่าร่ำรวย หรือมีอันจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหญ่[v.] (nāyai) EN: flaunt   
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; flaunt   FR: exhiber ; étaler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAUNT    F L AO1 N T
FLAUNTS    F L AO1 N T S
FLAUNTED    F L AO1 N T IH0 D
FLAUNTING    F L AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaunt    (v) flˈɔːnt (f l oo1 n t)
flaunts    (v) flˈɔːnts (f l oo1 n t s)
flaunted    (v) flˈɔːntɪd (f l oo1 n t i d)
flaunting    (v) flˈɔːntɪŋ (f l oo1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s,vt) to show off; to flaunt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaunt \Flaunt\ (fl[aum]nt or fl[add]nt; 277), v. i. [imp. & p.
   p. {Flaunted}; p. pr. & vb. n.. {Flaunting}.] [Cf. dial. G.
   flandern to flutter, wave; perh. akin to E. flatter,
   flutter.]
   To throw or spread out; to flutter; to move ostentatiously;
   as, a flaunting show.
   [1913 Webster]
 
      You flaunt about the streets in your new gilt chariot.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]
 
      One flaunts in rags, one flutters in brocade. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaunt \Flaunt\, v. t.
   To display ostentatiously; to make an impudent show of. "If
   you've got it, flaunt it."
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaunt \Flaunt\, n.
   Anything displayed for show. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      In these my borrowed flaunts.      --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flaunt
   n 1: the act of displaying something ostentatiously; "his
      behavior was an outrageous flaunt"
   v 1: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
      showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash},
      {show off}, {ostentate}, {swank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top