ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flaunt

F L AO1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaunt-, *flaunt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flaunt(vt) โอ้อวด, See also: โม้, คุยโต, Syn. show off, brandish, vaunt, Ant. hide, conceal
flaunt(n) การโอ้อวด, Syn. vaunt, parade
flaunter(n) ผู้ที่ชอบโอ้อวด, See also: ผู้ที่ชอบคุยโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด, เดินโอ้อวด, ดูหมิ่น, เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง, เดินโอ้อวด, แสดงโอ้อวด, โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด, การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish, brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด, หยิ่ง, ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flaunt(vi) ปลิวสะบัด, โบก, โอ้อวด, สะบัดพริ้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี Wild Reeds (1994)
You didn't even have the wit to do it in private. You had to flaunt it.คุณไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลย แต่ตอนนี้คุณกลับมีข่าวไปทั่ว Goal II: Living the Dream (2007)
And this is my turn to flaunt, and I can't flaunt with a free piano.คราวนี้ถึงทีชั้นบ้างล่ะ แต่ฉันคงอวดด้วยเปียโนฟรีไม่ได้ A Little Night Music (2010)
But why would she flaunt her special skills?อ๋อ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอโอ้อวด พลังพิเศษของเธอ? Supergirl (2010)
You flaunt them and you throw them around like a brat with his trust fund.คุณไม่เห็นคุณค่าอำนาจที่มีเลย Limitless (2011)
We know he exhibits, nay, flaunts proudly obvious symptoms of over half a dozen disorders you wouldn't wish on your worst enemy's pets.รู้ว่าเขาโอ้อวดตัวเองสุดๆ เป็นอาการชัดเจนของโรคกว่าครึ่งโหล ที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ที่คุณไม่อยากให้เกิดกับสัตว์เลี้ยงของคุณ Asian Population Studies (2011)
Just wish you wouldn't flaunt your skills in front of Bo.ขอแค่อย่าไปพูดแบบนี้ต่อหน้าโบแล้วกัน Mirror, Mirror (2011)
## Don't you wanna see me flaunt what I got. #### Don't you wanna see me flaunt what I got. Never Letting Go (2011)
He thinks he can have a human, flaunt it in our face?เขาคิดว่าจะเอามนุษย์ มาโอ้อวดต่อหน้าเราได้งั้นเหรอ When I Think About You I Shred Myself (2012)
Flaunt my connection?โบกการเชื่อมต่อของฉันได้อย่างไร The Invisible Woman (2013)
Girl was not afraid to flaunt what God gave her at all.เธอไม่กลัวที่จะอวดเรือนร่าง ที่พระเจ้าประทานให้มาเลย Magnum Opus (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวด(v) show off, See also: flaunt, Example: ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะพากันแต่งตัวด้วยผ้าทอเป็นพิเศษไปอวดประชันกัน, Thai Definition: สำแดงให้รู้เห็น, แสดงให้ปรากฏ, นำออกให้ดูให้ชม
หน้าใหญ่(v) flaunt, See also: flash, show off, swank, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต, Example: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้, Thai Definition: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
อวดรวย(v) show off one's riches, See also: flaunt one's riches, Example: ชาวสังคมไฮโซชอบอวดรวยกันด้วยการใส่เครื่องประดับมีค่าจำนวนมากๆ เวลาออกงานสังคม, Thai Definition: แสดงให้รู้ว่าร่ำรวย หรือมีอันจะกิน
อวดรวย(v) show off one's riches, See also: flaunt one's riches, Example: ชาวสังคมไฮโซชอบอวดรวยกันด้วยการใส่เครื่องประดับมีค่าจำนวนมากๆ เวลาออกงานสังคม, Thai Definition: แสดงให้รู้ว่าร่ำรวย หรือมีอันจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหญ่[nāyai] (v) EN: flaunt
อวด[ūat] (v) EN: show off ; flaunt  FR: exhiber ; étaler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLAUNT F L AO1 N T
FLAUNTS F L AO1 N T S
FLAUNTED F L AO1 N T IH0 D
FLAUNTING F L AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaunt (v) flˈɔːnt (f l oo1 n t)
flaunts (v) flˈɔːnts (f l oo1 n t s)
flaunted (v) flˈɔːntɪd (f l oo1 n t i d)
flaunting (v) flˈɔːntɪŋ (f l oo1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no, adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s, vt) to show off; to flaunt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaunt \Flaunt\ (fl[aum]nt or fl[add]nt; 277), v. i. [imp. & p.
   p. {Flaunted}; p. pr. & vb. n.. {Flaunting}.] [Cf. dial. G.
   flandern to flutter, wave; perh. akin to E. flatter,
   flutter.]
   To throw or spread out; to flutter; to move ostentatiously;
   as, a flaunting show.
   [1913 Webster]
 
      You flaunt about the streets in your new gilt chariot.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]
 
      One flaunts in rags, one flutters in brocade. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaunt \Flaunt\, v. t.
   To display ostentatiously; to make an impudent show of. "If
   you've got it, flaunt it."
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaunt \Flaunt\, n.
   Anything displayed for show. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      In these my borrowed flaunts.      --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flaunt
   n 1: the act of displaying something ostentatiously; "his
      behavior was an outrageous flaunt"
   v 1: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
      showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash},
      {show off}, {ostentate}, {swank}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top