ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearing

HH IY1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearing-, *hearing*, hear
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing(n) การไต่สวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearing(n) การได้ยิน, See also: ความสามารถในการได้ยิน, การรับรู้เสียง
hearing(n) ระยะทางที่สามารถได้ยินเสียง, See also: ระยะที่พอได้ยิน, Syn. earshot
hearing aid(n) เครื่องช่วยฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง, การพิจารณา, การได้ยิน, โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview

English-Thai: Nontri Dictionary
hearing(n) การได้ยิน, การฟัง, การสดับ, โสตประสาท, การพิจารณา
HEARING hearing aid(n) เครื่องช่วยฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hearingการนั่งพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearing, public; hearing๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hearing; hearing, public๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearingการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing aidเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing aidsเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing aidsเครื่องช่วยการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing disordersการได้ยินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hearing ear dogsสุนัขสำหรับคนหูหนวก [TU Subject Heading]
Hearing impairedความบกพร่องทางการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hearing impairedคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing impaired childrenเด็กพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Hearing them, seeing themได้ยินพวกเขาได้เห็นพวกเขา Help! (1965)
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที The Godfather (1972)
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้, \ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Listen, kid, I've been hearing that crap ever since I was at UCLA.ฟังนะ ฉันได้ยินเรื่องไร้สาระนั่น มาตั้งแต่ฉันอยู่ที่ยูซีแอลเอแล้ว Airplane! (1980)
I remember first hearing your name when I was up at Oxford.ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อของคุณ เมื่อผมขึ้นที่ฟอร์ด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The last thing I remember is walking through the forest and hearing a loud noise.ฉันจำได้แค่ว่าฉันเดินอยู่ในป่า และได้ยินเสียงดัง Return to Oz (1985)
Nobody's hearing nothing. Humperdinck!ไม่มีใครได้ยินอะไรทั้งนั้น ฮัมเปอร์ดิงค์! The Princess Bride (1987)
Hey, are you really hearing voices?คุณได้ยินเสียงจริงเหรอ Field of Dreams (1989)
You hearing voices? No.- คุณได้ยินเสียงเหรอ Field of Dreams (1989)
Who's hearing voices?- ใครได้ยินเสียง Field of Dreams (1989)
And for the rest of my fucking life I'll be hearing him sayและสำหรับส่วนที่เหลือของชีวิตของฉันร่วมเพศฉันจะได้ยินเขาพูดว่า The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hearingA blind person's hearing is often very acute.
hearingAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
hearingAmerican children grow up hearing those words.
hearingBe tired of hearing.
hearingCan you tell one bird from another by hearing them?
hearingCould you speak louder? I'm hard of hearing.
hearing"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
hearingHearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.
hearingHearing a strange noise, he jumped out of bed.
hearingHearing his voice, I turned around.
hearingHearing the bell, the examinees knew it was time to stop.
hearingHearing the joke, he burst into laughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องช่วยฟัง(n) audiphone, See also: hearing aid, Example: เครื่องช่วยฟังจะช่วยขยายเสียงพูดหรือเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กที่มีปัญหาทางด้านการฟัง, Count Unit: เครื่อง
โสตประสาท(n) auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai Definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
การฟังเทศน์(n) hearing a sermon, See also: listening to a discourse or preaching, Example: การฟังเทศน์ช่วยขับกล่อมจิตใจของคนเราให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูดี[hū dī] (adj) EN: quick of hearing
หูตึง[hūteung] (v) EN: be hard of hearing
หูไว[hūwai] (adj) EN: quick of hearing
การได้ยิน[kān dāiyin] (n) EN: hearing
การฟัง[kān fang] (n, exp) EN: listening ; hearing  FR: écoute [ f ]
การฟังเทศน์[kān fang thēt] (n, exp) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching
การพิจารณาคดี[kān phitjāranā khadī] (n, exp) EN: hearing
ประชาพิจารณ์[prachāphijān] (n) EN: public hearing
โสตประสาท[sōtprasāt] (n) EN: auditory nerve ; hearing
ธรรมสวนะ[thammasawana] (n) EN: hearing of a sermon on a holy day ; holy day ; Buddhist sabbath

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEARING HH IY1 R IH0 NG
HEARINGS HH IY1 R IH0 NG Z
HEARING'S HH IY1 R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearing (v) hˈɪəʳrɪŋ (h i@1 r i ng)
hearings (n) hˈɪəʳrɪŋz (h i@1 r i ng z)
hearing-aid (n) hˈɪəʳrɪŋ-ɛɪd (h i@1 r i ng - ei d)
hearing-aids (n) hˈɪəʳrɪŋ-ɛɪdz (h i@1 r i ng - ei d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听力[tīng lì, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] hearing; listening ability, #9,674 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beweisaufnahme { f } | Beweisaufnahmen { pl }hearing of evidence | hearings of evidence [Add to Longdo]
Gehör { n }; Hearing { n } | nach Gehör | feines Gehörhearing | by ear | discriminating ear [Add to Longdo]
Hörapparat { m } | Hörapparate { pl }hearing aid | hearing aids [Add to Longdo]
Hörschaden { m }; Gehörfehler { m }; Hörbehinderung { f } [ med. ]hearing impairment; hearing defect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
せん断;剪断[せんだん, sendan] (n, vs) shear; shearing [Add to Longdo]
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
シャリング[sharingu] (n, vs) shearing; cropping [Add to Longdo]
パブリックヒアリング;パブリック・ヒアリング[paburikkuhiaringu ; paburikku . hiaringu] (n) public hearing [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
叡聞に[えいぶんに, eibunni] (adv) (in the) emperor's hearing [Add to Longdo]
遠耳[とおみみ, toomimi] (n) sharp hearing [Add to Longdo]
音信不通[おんしんふつう;いんしんふつう, onshinfutsuu ; inshinfutsuu] (n) break in contact; not hearing from; having no communication with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hear \Hear\ (h[=e]r), v. t. [imp. & p. p. {Heard} (h[~e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Hearing}.] [OE. heren, AS,. hi['e]ran,
   h[=y]ran, h[=e]ran; akin to OS. h[=o]rian, OFries. hera,
   hora, D. hooren, OHG. h[=o]ren, G. h["o]ren, Icel. heyra, Sw.
   h["o]ra, Dan. hore, Goth. hausjan, and perh. to Gr.
   'akoy`ein, E. acoustic. Cf. {Hark}, {Hearken}.]
   1. To perceive by the ear; to apprehend or take cognizance of
    by the ear; as, to hear sounds; to hear a voice; to hear
    one call.
    [1913 Webster]
 
       Lay thine ear close to the ground, and list if thou
       canst hear the tread of travelers.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He had been heard to utter an ominous growl.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To give audience or attention to; to listen to; to heed;
    to accept the doctrines or advice of; to obey; to examine;
    to try in a judicial court; as, to hear a recitation; to
    hear a class; the case will be heard to-morrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To attend, or be present at, as hearer or worshiper; as,
    to hear a concert; to hear Mass.
    [1913 Webster]
 
   4. To give attention to as a teacher or judge.
    [1913 Webster]
 
       Thy matters are good and right, but there is no man
       deputed of the king to hear thee.   --2 Sam. xv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       I beseech your honor to hear me one single word.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To accede to the demand or wishes of; to listen to and
    answer favorably; to favor.
    [1913 Webster]
 
       I love the Lord, because he hath heard my voice.
                          --Ps. cxvi. 1.
    [1913 Webster]
 
       They think that they shall be heard for their much
       speaking.               --Matt. vi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Hear him}. See Remark, under {Hear}, v. i.
 
   {To hear a bird sing}, to receive private communication.
    [Colloq.] --Shak.
 
   {To hear say}, to hear one say; to learn by common report; to
    receive by rumor. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearing \Hear"ing\, n.
   1. The act or power of perceiving sound; perception of sound;
    the faculty or sense by which sound is perceived; as, my
    hearing is good.
    [1913 Webster]
 
       I have heard of thee by the hearing of the ear.
                          --Job xlii. 5.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hearing in a special sensation, produced by stimulation
      of the auditory nerve; the stimulus (waves of sound)
      acting not directly on the nerve, but through the
      medium of the endolymph on the delicate epithelium
      cells, constituting the peripheral terminations of the
      nerve. See {Ear}.
      [1913 Webster]
 
   2. Attention to what is delivered; opportunity to be heard;
    audience; as, I could not obtain a hearing.
    [1913 Webster]
 
   3. A listening to facts and evidence, for the sake of
    adjudication; a session of a court for considering proofs
    and determining issues.
    [1913 Webster]
 
       His last offenses to us
       Shall have judicious hearing.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Another hearing before some other court. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hearing, as applied to equity cases, means the same
      thing that the word trial does at law. --Abbot.
      [1913 Webster]
 
   4. Extent within which sound may be heard; sound; earshot.
    "She's not within hearing." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They laid him by the pleasant shore,
       And in the hearing of the wave.    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearing
   adj 1: able to perceive sound [ant: {deaf}]
   n 1: (law) a proceeding (usually by a court) where evidence is
      taken for the purpose of determining an issue of fact and
      reaching a decision based on that evidence
   2: an opportunity to state your case and be heard; "they
     condemned him without a hearing"; "he saw that he had lost
     his audience" [syn: {hearing}, {audience}]
   3: the range within which a voice can be heard; "the children
     were told to stay within earshot" [syn: {earshot},
     {earreach}, {hearing}]
   4: the act of hearing attentively; "you can learn a lot by just
     listening"; "they make good music--you should give them a
     hearing" [syn: {listening}, {hearing}]
   5: a session (of a committee or grand jury) in which witnesses
     are called and testimony is taken; "the investigative
     committee will hold hearings in Chicago"
   6: the ability to hear; the auditory faculty; "his hearing was
     impaired" [syn: {hearing}, {audition}, {auditory sense},
     {sense of hearing}, {auditory modality}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Hearing /hiːriŋ/ 
  hearing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top