ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditive-, *auditive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditive(ออ'ดิทิฟว) adj. = auditory (ดู)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องช่วยฟัง[khreūang chūay fang] (n, exp) EN: audiphone  FR: appareil auditif [ m ] ; prothèse auditive [ f ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After attachment, it fires a shaped head into the skin of the aircraft followed by auditory or visual disrupting agents.Dann feuert sie einen Sprengkopf in die Außenhaut des Flugzeugs, gefolgt von einem auditiven oder visuellen Sprengstoff. Bite of the Jackal (1984)
It was part of the experiment to see if we could make audio and visual contact with the host organism.Das gehört zum Experiment, zu sehen, ob wir auditiven und visuellen Kontakt zum Gastkörper herstellen können. Innerspace (1987)
But her visual and auditory systems can't channel the stimuli into the cortex fast enough.Aber ihre visuellen und auditiven Systeme können die Reize nicht schnell genug in den Kortex kanalisieren. Chrysalis (1998)
To answer that human beings have neither the aural nor the psychological capacity to withstand the awesome power of God's true voice.Menschen haben weder die auditive noch die psychologische Fähigkeit die Kraft von Gottes wahrer Stimme zu ertragen. Dogma (1999)
The primary symptoms are visual and auditory hallucinations.Die Symptome sind visuelle und auditive Halluzinationen. The Fight (1999)
The optic and auditory neurons have been partially stripped of their normal protein insulation.Die optischen und auditiven Neuronen haben keine Proteinisolierung mehr. The Fight (1999)
The result-- auditory and visual hallucinations.Das Resultat sind auditive und visuelle Halluzinationen. The Fight (1999)
She's suffering from auditory hallucinations.Sie leidet an auditiven Halluzinationen. Reckoning (2001)
The seizures would have the symptoms of schizophrenia such as auditory and visual hallucinations... ... and sometimes extreme paranoia.Die Anfälle zeigen Symptome von Schizophrenie... wie etwa auditive und visuelle Halluzinationen. Gekoppelt mit extremer Paranoia. The Exorcism of Emily Rose (2005)
She has an auditory processing disability.Sie hat eine auditive Verarbeitungsbehinderung. The Social Contract (2009)
you know about her problem with auditory processing.Nick, du kennst ihr auditives Verarbeitungsproblemen The Social Contract (2009)
Auditory processing"?"Auditive Verarbeitung"? The Social Contract (2009)
You have an excellent auditory memory.Ihr auditives Gedächtnis ist hervorragend. My Afternoons with Margueritte (2010)
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.Ms. Montenegro hat mehrere schwebende Patente, aufgrund ihre Arbeit in Auditiver Forensischer Rekonstruktion. The Boy with the Answer (2010)
I'd like to introduce into evidence item 461b, which is a deconstruction of the same ransom tape by former FBI special Agent Graham Steele, who has a Phd in forensic auditory analysis from the University of Pennsylvania.Ich möchte den Beweisen Beweisstück 416B hinzufügen, was eine Dekonstruktion derselben Lösegeldforderung ist, durchgeführt vom ehemaligen FBI Special Agent Graham Steele, der einen Doktortitel in Forensischer Auditiver Analyse von der Universität von Pennsylvania hat. The Boy with the Answer (2010)
The hate voices?Sie haben auditive Halluzinationen. The Great Randall (2012)
It's not the literary, auditive world.Es ist nicht die literarische, auditive Welt. Jodorowsky's Dune (2013)
- The disassociative mind... can sometimes transfer auditory hallucinations onto objects like animals or toys.Dissoziative Patienten übertragen manchmal auditive Halluzinationen auf Objekte wie Tiere oder Spielzeug. The Scribbler (2014)
- Auditory functions are the last Sensory faculties to degenerate.Die auditive Funktion ist sein letzter Sinn, der noch funktioniert. Pilot (2014)
Yeah. It ended up in the auditory cortex.Ja, er landete in seinem auditivem Cortex. Founder's Mutation (2016)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditive \Au"di*tive\, a. [Cf. F. auditif.]
   Of or pertaining to hearing; auditory. [R.] --Cotgrave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditive
   adj 1: of or relating to the process of hearing; "auditory
       processing"; "an audile person" [syn: {auditory},
       {audile}, {auditive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top