ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditorium

AO2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditorium-, *auditorium*
Possible hiragana form: あうぢとりうん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditorium(n) บริเวณที่นั่งของผู้ชมในโรงละครหรือหอประชุม
auditorium(n) หอประชุม, See also: โรงละคร, สถานที่แสดงละครหรือคอนเสิร์ต, Syn. hall, lecture hall, playhouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย, ห้องประชุม, อาคารห้องประชุม (meeting place)

English-Thai: Nontri Dictionary
auditorium(n) หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditoriumsอาคารชุมนุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're on tape at the Miranda auditorium in San francisco.ขอต้อนรับสู่เทปบันทึกการแสดง จากโรงละครมิรันดาในซานฟรานซิสโก Mr. Monk and the Blackout (2004)
We're on tape at the Miranda auditorium in San francisco.ขอต้อนรับสู่เทปบันทึกการแสดง จากโรงละครมิรันดาซานฟรานซิสโก Mr. Monk and the Blackout (2004)
We're on tape at the Miranda auditorium in San francisco.ขอต้อนรับสูเทปบันทึกการแสดง จากโรงละครมิรันดาซานฟรานซิสโก Mr. Monk and the Blackout (2004)
And now, we have in the auditorium tonight... a surprise guest.หิน! King Kong (2005)
Someone in this auditorium is the Hourglass.บางคนในห้องประชุมนี้ เป็น มนุษย์ นาฬิกาทราย Superhero Movie (2008)
Can I use the auditorium later to practe?หนูขอใช้หอประชุม ได้มั้ยคะ? Showmance (2009)
But i have enough confidence to say out loud That what happened between us in the auditorium was real.แต่ฉันมีความกล้าพอจะพูด ว่าเรื่องที่เกิดในหอประชุม มันเป็นเรื่องจริง Acafellas (2009)
There is an auditorium full of people waiting to see us perform and if she doesn't go on, none of the kids can.- คุณให้เธอขึ้นแสดงไม่ได้ - มีคนเต็มหอประชุม รอดูเราอยู่ ถ้าเธอไม่ขึ้นไป ก็ไม่มีใครทำได้ The Rhodes Not Taken (2009)
Can I use the auditorium this afternoon To rehearse, mr. Shue?ผมขอซ้อมที่หอประชุม บ่ายนี้ได้มั้ยครับ? Wheels (2009)
Right now...here in this auditorium there's a bomb!ตอนนี้... ในห้องประชุมนี้... ...มีระเบิดค่ะ! Episode #1.5 (2009)
They need the use of the auditorium as well.พวกเขาก็ต้องใช้หอประชุมเหมือนกัน Hell-O (2010)
The auditorium is padlocked!หอประชม โดนคล้องกุญแจ Home (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auditoriumI always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.
auditoriumI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
auditoriumThe auditorium is filled to capacity with anxious applicants.
auditoriumThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
auditoriumThe crowd poured out of the auditorium.
auditoriumThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอประชุม(n) auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องประชุม(n) meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
หอประชุม[høprachum] (n) EN: hall ; auditorium  FR: auditoire [ m ] ; salle académique [ f ] ; salle de congrés [ f ] ; salle de réunion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUDITORIUM AO2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 M
AUDITORIUMS AO2 D IH0 T AO1 R IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditorium (n) ˌɔːdɪtˈɔːrɪəʳm (oo2 d i t oo1 r i@ m)
auditoriums (n) ˌɔːdɪtˈɔːrɪəʳmz (oo2 d i t oo1 r i@ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディトリアム[o-deitoriamu] (n) auditorium [Add to Longdo]
講堂[こうどう, koudou] (n) auditorium; (P) [Add to Longdo]
多目的ホール[たもくてきホール, tamokuteki ho-ru] (n) multi-purpose auditorium; multi-purpose hall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditorium \Au`di*to"ri*um\, n. [L. See {Auditory}, n.]
   1. The part of a church, theater, or other public building,
    assigned to the audience.
    [1913 Webster]
 
   Note: In ancient churches the auditorium was the nave, where
      hearers stood to be instructed; in monasteries it was
      an apartment for the reception of strangers.
      [1913 Webster]
 
   2. a building, or a room within a building, containing a
    large open space for public gatherings, and often having a
    raised stage where speakers or presentations may be easily
    viewed by the audience. The students assembled to hear the
    president speak in the auditorium.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditorium
   n 1: the area of a theater or concert hall where the audience
      sits

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 auditorium /oditoʀiɔm/ 
  auditory

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 auditorium
  1. auditory
  2. audience; auditory

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 auditorium /ɑuditorijɵm/
  1. audience
  2. auditory
  3. audience; auditory

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top