ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aural

AO1 R AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aural-, *aural*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aural 1(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับ aura
aural 2(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท (of the ear or hearing)

English-Thai: Nontri Dictionary
aural(adj) เกี่ยวกับหู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aural transmitterเครื่องส่งสัญญาณเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aural; otic; otor-หู [มีความหมายเหมือนกับ auditory ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
I've been having aural hallucinations.นอร์ทมอร์ มีความปลอดภัยไม่เคยมีรอยแยก หรืออุบัตเหตุเกิดขึ้น... Edge of Darkness (2010)
Aural Intensitylออรัล อินเทนซิตี้! (ความรุนแรงของการใช้ปาก) Journey to Regionals (2010)
Now let's get out there. We got two minutes. Aural Intensity's almost finished.ไปกันเถอะ อีกแค่ 2 นาที ออรัล อินเทนซิตี้ จะจบแล้ว... Journey to Regionals (2010)
- I think Aural Intensity should win.ฉันว่า ออรัล อินเทนซิตี้ ควรชนะ Journey to Regionals (2010)
The 2010 Midwest Regional runners-up... from Fort Wayne, Indiana... the not-at-all-stupidly named Aural Intensitylรองชนะเลิศ ระดับภาค ปี 2010 จากฟอร์ท เวย์น, อินเดียน่า กับชื่อไม่อุบาทว์สักนิด ออรัล อินเทนซิตี้! Journey to Regionals (2010)
Fine. But we were so much better than Aural Intensity.แต่เราดีกว่า ออรัล อินเทนซิตี้ Journey to Regionals (2010)
And it looks like this year... we face Aural Intensity again.เราต้องเจอกับ Aural Intensity อีกครั้ง Comeback (2011)
The Warblers have Kurt and Blaine as their, like, one-two punch... and Aural Intensity kicked our butt last year.เดอะวาร์บเบลอส์ ก็มีเคิร์ทกับเบลน ซึ่งก็เหมือนมีหมัดแย๊ปชั้นดี ่ส่วนออรัล อินเทนซิตี้ก็ทำเราหงายเมื่อปีที่แล้ว Comeback (2011)
Yeah, I'm the new coach for Aural Intensity.ใช่ ฉันเป็นโคชคนใหม่ของออรัล อินเทนซิตี้ Comeback (2011)
How can the school let you coach Aural Intensity?แล้วโรงเรียนปล่อยให้คุณ ดูแลวง Aural Intensity ได้อย่างไร Blame It on the Alcohol (2011)
Unfortunately, the chipper homosexual who coaches Aural Intensity had a terrible fall down the stairs.แย่หน่อย ที่เกย์อารมย์ดี ที่ดูแลวง Aural Intensity Blame It on the Alcohol (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหนวก[N] otorrhea, See also: aural pus, Example: หูของผู้ป่วยมีน้ำหนวกไหลไม่หยุด, Thai definition: น้ำที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้น หรือเป็นหนอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสต[adj.] (sōt) EN: auricular ; aural   FR: auriculaire

CMU English Pronouncing Dictionary
AURAL AO1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aural (j) ˈɔːrəl (oo1 r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳源性[ěr yuán xìng, ㄦˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] aural vertigo [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーラルコミュニケーション[, o-rarukomyunike-shon] (n) aural communication [Add to Longdo]
バイノーラル[, baino-raru] (adj-f) binaural [Add to Longdo]
モノラル(P);モノーラル[, monoraru (P); mono-raru] (n,adj-no) monaural; (P) [Add to Longdo]
モノラルレコード[, monorarureko-do] (n) monaural record [Add to Longdo]
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
耳茸[じじょう;みみたけ, jijou ; mimitake] (n) ear polyp; aural polyp [Add to Longdo]
舞グセ;舞曲[まいグセ(舞グセ);まいぐせ(舞曲), mai guse ( mai guse ); maiguse ( bukyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor dances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aural \Au"ral\, a. [L. aura air.]
   Of or pertaining to the air, or to an aura.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aural \Au"ral\, a. [L. auris ear.]
   Of or pertaining to the ear; as, aural medicine and surgery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aural
   adj 1: of or pertaining to hearing or the ear; "an animal with a
       very sensitive aural apparatus"
   2: relating to or characterized by an aura; "various aural
     effects that precede a migraine headache"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top