Search result for

befittingly

(36 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befittingly-, *befittingly*, befitting
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา befittingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *befittingly*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps we can find something more... befitting a man of your education.บางทีเราสามารถหาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม ... เหมาะสมคนที่มีการศึกษาของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Yes, it was an odd courtship but one befitting a man who went up a hill but came down a mountain.ใช่ มันเป็นคู่ที่แปลกมาก แต่เขาก็เหมาะกับชื่อ ชายอังกฤษที่ขึ้นเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Nowto find a meal befitting a conquering hero.ตอนนี้ต้องหาอาหาร เพื่อเลี้ยงนักรบ. Ice Age (2002)
We had to punish them in a manner befitting their insolence.ต้องลงโทษพวกมันให้สาสมกว่านี้ Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Guts and honor befitting the 4th generation head.เป็นเกียติอย่างยิ่ง สมกับตำแหน่งหัวหน้ารุ่นที่ 4 Gokusen: The Movie (2009)
- is that a death befitting a beastmaster?นั่นคือความตายที่สมกับเจ้าชีวิตแดนเถื่อนแล้วงั้นเหรอ? Introduction to Statistics (2009)
"to the best of my ability and knowledge in a manner befitting an officer of the law.""อย่างสุดความสามารถและภูมิรู้ ให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย" Pilot (2010)
It's not necessarily befitting to be absolutely penalty-minded.มันไม่สำคัญว่าเหมาะสมหรือไม่ Prosecutor Princess (2010)
Are you telling me the teachers here, in their sacred profession, teach the students in a sacred manner, befitting their profession?คุณบอกผมว่าคุณครูที่อยู่ที่นี่ เป็นครูที่ศักดิ์สิทธิ์เหรอ สอนนักเรียนด้วยท่าทางที่ดูน่าเคารพ ให้เหมาะกับอาชีพของพวกเขา? God of Study (2010)
that is only befitting of your magic.ที่เหมาะสมกับพลังเวทย์ของท่านเท่านั้น If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
A sacrifice that is only befitting of your magic.การบูชายัญเท่านั้น ที่เหมาะสมกับพลังเวทย์ของท่าน I'm Alive and on Fire (2011)
Perhaps in a manner befitting his station.แบบให้สมกับตำแหน่งเขาเนอะ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
He will receive a burial befitting his bravery.เขาจะได้รับเกรียติในความกล้าหาญของเขา BrotherFae of the Wolves (2011)
You need to sleep by eleven, in order to get proper sleep befitting for your health.เดี๋ยวนี้ เด็กๆ ไม่รุ้จัก วิธีหุงข้าวแล้ว เพื่อนหนู พวกเขารู้จักแต่ ต้มบะหมี่ New Tales of the Gisaeng (2011)
Do you not think the occasion befitting?คุณไม่คิดว่านี่คือ โอกาสทองเหรอ? Save Yourself (2012)
Monster slayer. Befitting.นักล่าปีศาจ เหมาะเหม็ง Undead Again (2012)
A cane befitting their... transgression.ไม้ที่เหมาะสมกับ การกระทำผิดของพวกเขาค่ะ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
You deserve a peace befitting your extraordinary, tireless efforts to find meaning in this life.เธอสมควรได้รับความสงบ ให้เหมาะกับความพยายาม\ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยของเธอ ที่พยายามหาความหมายความหมายในชีวิต Dark Cousin (2012)
It is unbefitting one of the Istari to be wandering the woods...เนโครมันเซอร์ที่ว่านี้ก็เป็นเพียงมนุษย์ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
However, if we treat them with the respect befitting an honorable warrior, we align these heroes with us.อย่างไรก็ตาม ถ้าเราปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ เหมาะสมนักรบเกียรติ เราจัดวีรบุรุษเหล่านี้กับเรา Last Knights (2015)
Once Walsh's tasteless decor had been replaced for something more befitting of a classy operation like ours,เมื่อการตกแต่งไร้รสนิยมของวอลช์ ถูกแทนที่ด้วยอะไรแบบที่ เหมาะสมกับปฏิบัติการผู้ดีแบบเรา Salesmen Are Like Vampires (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
befittingModesty is befitting to a young girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเสียน[ADV] fittingly, See also: appropriately, befittingly, suitably, Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน, Example: ช่างไม้ปะไม้ได้กระเสียนกันเหมาะเจาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly   FR: selon son rang ; selon ses moyens

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFITTING    B AH0 F IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befitting    (v) (b i1 f i1 t i ng)
befittingly    (a) (b i1 f i1 t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passend {adv}befittingly [Add to Longdo]
unpassendunbefitting [Add to Longdo]
ziemen | ziemendto befit | befitting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befittingly \Be*fit"ting*ly\, adv.
   In a befitting manner; suitably.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befittingly
   adv 1: in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
       [syn: {appropriately}, {suitably}, {fittingly},
       {befittingly}, {fitly}] [ant: {inappropriately},
       {unsuitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top