Search result for

อุปมา

(42 entries)
(0.4412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปมา-, *อุปมา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมา    [V] compare, Syn. เปรียบเทียบ, Example: บุคลิกภาพนั้นอุปมาได้กับเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน
อุปมา    [N] simile, See also: metaphor, analogy, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ
อุปมา    [N] comparison, See also: analogy, Thai definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปมา    [V] infer, See also: induce, Thai definition: วิธีการสรุปรวบยอดออกมาเป็นหลักจากข้อเท็จจริงหลายๆ ข้อ
อุปมาโวหาร    [N] figure of speech, See also: metaphor, simile, Thai definition: สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ
อุปมาอุปไมย    [N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปมา(อุปะ-, อุบปะ-) น. สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ, มักใช้เข้าคู่กับ อุปไมย ในประโยคเช่น เรื่องนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น.
อุปมา(อุปะ-, อุบปะ-) ก. เปรียบเทียบ.
อุปมา(อุปะ-, อุบปะ-) น. การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน.
อุปมาอุปไมย(อุปะมาอุปะไม, อุบปะมาอุบปะไม) น. การเปรียบเทียบกัน.
อุปมาโวหารน. สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simileอุปมา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogyอุปมา, แนวเทียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
allegoryอุปมานิทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegoryอุปมานิทัศน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic simileอุปมาแนวมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Homeric simileอุปมาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปมา[n.] (uppamā) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech   FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมา[v.] (uppamā) EN: compare ; liken   FR: comparer
อุปมา[n.] (uppamān) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor   FR: induction [f]
อุปมา[v.] (uppamān) EN: infer; induce   FR: induire ; inférer
อุปมาอุปไมย[n.] (uppamā-uppamai) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison   FR: métaphore [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allusion(อะลู' เชิน) n. การพาดพิงถึง, การหมายถึง, คำอุปมา, Syn. mention, reference)
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
compare(คัมแพร์ ') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง., See also: comparer n. ดูcompare -Conf. contrast
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา
comparison(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,การอุปมา
figurative(adj) เป็นอุปมาอุปไมย,เป็นรูปเป็นร่าง
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมา
metaphor(n) คำเปรียบเทียบ,คำอุปมาอุปไมย
metaphorical(adj) เชิงเปรียบเทียบ,เชิงอุปมาอุปไมย

Are you satisfied with the result?

Go to Top