ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epoch-making

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epoch-making-, *epoch-making*, epoch-mak
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epoch-making[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. earthshaking, eventful, world-shaking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epoch-making    (j) ˈiːpɒk-mɛɪkɪŋ (ii1 p o k - m ei k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポックメーキング;エポックメイキング[, epokkume-kingu ; epokkumeikingu] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
画期的(P);劃期的[かっきてき, kakkiteki] (adj-na) ground-breaking; epoch-making; (P) [Add to Longdo]
画世的[かくせいてき, kakuseiteki] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
劃時代的[かくじだいてき, kakujidaiteki] (adj-na,n) epoch-making [Add to Longdo]
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epoch-making
   adj 1: highly significant or important especially bringing about
       or marking the beginning of a new development or era;
       "epochal decisions made by Roosevelt and Churchill"; "an
       epoch-making discovery" [syn: {epochal}, {epoch-making}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top