หรือคุณหมายถึง colleagü?
Search result for

colleague

(55 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colleague-, *colleague*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colleague[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate, co-worker, partner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate

English-Thai: Nontri Dictionary
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colleaguesผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colleague (n ) เพื่อนร่วมงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A colleague checking up on a patient?เพื่อนร่วมงานฉันตรวจสุขภาพคนไข้แล้ว Birthmarks (2008)
How about I examine you in one room and my colleagues will do the search?จะเป็นยังไงถ้าฉันตรวจคุณในห้องหนึ่ง และทีมของฉัน จะไปตรวจหาสารพิษที่อื่นๆ The Itch (2008)
Two of our former colleagues now live in bloody Moscow.สองในผู้ร่วมงานครั้งก่อน ตอนนี้ไปอยู่ในมอสโกว์แล้ว The Bank Job (2008)
I've ever made to you and your colleagues.ที่ผมเคยจ่ายให้คุณ และเพื่อนร่วมงานของคุณ The Bank Job (2008)
And I think you'll agree we have to find those villains before your honest colleagues do.และผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นด้วย The Bank Job (2008)
These are my colleagues, Akira.นี่เพื่อนผม อากิระ The Ramen Girl (2008)
When I told my colleagues at the museum that you had discovered the Colossus, they were thrilled.ฉันบอกคนที่พิพิธภัณฑ์ว่าเธอพบรูปปั้นหน้าสุสาน พวกเขาตื่นเต้นกันใหญ่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
You know, we both know that you sent one of your very skilled... hit men over here last night, and I and my colleague... made a little decoration on our window.เรารู้กันอยู่แก่ใจว่า แกส่งมือปืนระดับพระกาฬ มาที่นี่เมื่อคืนก่อน ฉันกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตกแต่งหน้าต่างกันนิดหน่อย แกน่าจะได้มาเห็นนะ Pineapple Express (2008)
Most of the others I now fondly call my colleagues.คนอื่นส่วนมากที่ฉันเรียกว่า ลูกน้อง Five the Hard Way (2008)
But I did deal with one of your colleagues;แต่ฉันได้ทำข้อตกลงไว้กับเพื่อนรวมงานของเธอคนนึง The Price (2008)
Wake up our colleagues and have them assembled in one hour.ปลุกคนของเรา และติดตั้งมันให้เสร็จในหนึ่งชั่วโมง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colleagueA colleague has every advantage over me.
colleagueBoth are my colleagues.
colleagueFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
colleagueHe is popular among his colleagues.
colleagueHe is subject to the criticism of his colleagues.
colleagueHe made the plan along with his colleagues.
colleagueHe planned the project along with his colleagues.
colleagueHer novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues.
colleagueHis colleagues gave him a present when he retired.
colleagueHis colleague was transferred to an overseas branch.
colleagueHis novel ideas are time and again getting him into trouble with his more conservative colleagues.
colleagueHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
ผู้ร่วมงาน[N] colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLEAGUE    K AA1 L IY0 G
COLLEAGUES    K AA1 L IY0 G Z
COLLEAGUE'S    K AA1 L IY0 G Z
COLLEAGUES'    K AA1 L IY0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colleague    (n) (k o1 l ii g)
colleagues    (n) (k o1 l ii g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit [Add to Longdo]
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend [Add to Longdo]
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men [Add to Longdo]
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) [Add to Longdo]
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal [Add to Longdo]
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, ] colleague; co-worker [Add to Longdo]
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] colleague; co-conspirator [Add to Longdo]
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] colleague; fellow-worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colleague \Col"league\ (k[o^]l"l[=e]g), n. [F. coll[`e]gue, L.
   collega one chosen at the same time with another, a partner
   in office; col- + legare to send or choose as deputy. See
   {Legate}.]
   A partner or associate in some civil or ecclesiastical office
   or employment. It is never used of partners in trade or
   manufactures.
 
   Syn: Helper; assistant; coadjutor; ally; associate;
     companion; confederate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colleague \Col*league"\ (k[o^]l*l[=e]g"), v. t. & i.
   To unite or associate with another or with others. [R.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colleague
   n 1: an associate that one works with [syn: {colleague}, {co-
      worker}, {fellow worker}, {workfellow}]
   2: a person who is member of one's class or profession; "the
     surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
     fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top