ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colleague

K AA1 L IY0 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colleague-, *colleague*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate, co-worker, partner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน, เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate

English-Thai: Nontri Dictionary
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colleaguesผู้ร่วมงาน, ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of his colleagues was with him.สิ่งของนักศึกษาของเขา .คือกับเขา. \ NThey ที่วาดฉันข้างใน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา Gandhi (1982)
My colleagues and I wish to examine him at the earliest opportunity.เพื่อนร่วมงานของฉันและ ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเขาในโอกาสแรก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ... In the Name of the Father (1993)
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ Junior (1994)
Colleague of mine. An anonymous harvest.เพื่อนฉันเอง ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม Junior (1994)
Colleague of mine.เพื่อนร่วมงานผมเอง Junior (1994)
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม Junior (1994)
- Yeah, a colleague of mine.- ใช่ เพื่อร่วมงานฉันเอง Junior (1994)
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว Gattaca (1997)
However, uh, my colleagues and I have conferred, and there is a problem on the board right now... that took us more than two years to prove.แต่ถึงไง.. ชั้นกับเพื่อนร่วมงานปรึกษากัน ชั้นเขียนได้โจทย์ ไว้ที่บอร์ดอย่างเคย ข้อนี้ชั้นใช้เวลาทำถึง 2 ปี อันนี้ปล่อยไปก่อน Good Will Hunting (1997)
And this button-down, Oxford-cloth psycho might just snap... ..and then stalk from office to office... ..with an Armalite AR10 carbine gas-powered semiautomatic weapon, ... ..pumping round after round into colleagues and co-workers.แต่ผมไม่รู้จะทำไงนี่มาร์ล่า ขอร้องได้มั้ย? บรรยาย// เธอไม่ได้โทรหาไทเลอร์ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colleagueA colleague has every advantage over me.
colleagueBoth are my colleagues.
colleagueFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
colleagueHe is popular among his colleagues.
colleagueHe is subject to the criticism of his colleagues.
colleagueHe made the plan along with his colleagues.
colleagueHe planned the project along with his colleagues.
colleagueHer novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues.
colleagueHis colleagues gave him a present when he retired.
colleagueHis colleague was transferred to an overseas branch.
colleagueHis novel ideas are time and again getting him into trouble with his more conservative colleagues.
colleagueHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน(n) colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
ผู้ร่วมงาน(n) colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[pheūoen ruamngān] (n, exp) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate  FR: collègue [ m ] ; associé [ m ] ; confrère [ m ]
ผู้ร่วมงาน[phūruamngān] (n) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker  FR: collègue [ m, f ] ; associé [ m ] ; partenaire [ m ] ; confrère [ m ] ; consoeur [ f ] ; collaborateur [ m ] ; collaboratrice [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLLEAGUE K AA1 L IY0 G
COLLEAGUES K AA1 L IY0 G Z
COLLEAGUE'S K AA1 L IY0 G Z
COLLEAGUES' K AA1 L IY0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colleague (n) kˈɒliːg (k o1 l ii g)
colleagues (n) kˈɒliːgz (k o1 l ii g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ,  ] colleague; co-worker #2,801 [Add to Longdo]
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ,  ] colleague; co-conspirator #16,400 [Add to Longdo]
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ,  ] colleague; fellow-worker #37,115 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) #5,251 [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P) #6,270 [Add to Longdo]
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit [Add to Longdo]
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend [Add to Longdo]
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men [Add to Longdo]
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague [Add to Longdo]
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp, v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept [Add to Longdo]
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal [Add to Longdo]
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colleague \Col"league\ (k[o^]l"l[=e]g), n. [F. coll[`e]gue, L.
   collega one chosen at the same time with another, a partner
   in office; col- + legare to send or choose as deputy. See
   {Legate}.]
   A partner or associate in some civil or ecclesiastical office
   or employment. It is never used of partners in trade or
   manufactures.
 
   Syn: Helper; assistant; coadjutor; ally; associate;
     companion; confederate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colleague \Col*league"\ (k[o^]l*l[=e]g"), v. t. & i.
   To unite or associate with another or with others. [R.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colleague
   n 1: an associate that one works with [syn: {colleague}, {co-
      worker}, {fellow worker}, {workfellow}]
   2: a person who is member of one's class or profession; "the
     surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
     fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top