Search result for

jazz

(74 entries)
(0.0737 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jazz-, *jazz*
English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt slang) ทำให้ตื่นเต้น, S. To give great pleasure to, excite,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jazz[N] แจ๊ส, See also: ดนตรีแจ็ส
jazzy[ADJ] ที่มีลักษณะดนตรีแบบแจ๊ส
jazzy[ADJ] สีสันบาดตา (คำไม่เป็นทางการ), See also: หรูหรา, ทันสมัย, Syn. flashy, fancy, gaudy, Ant. plain, simple
jazzy[SL] น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเย้ายวน
jazz up[PHRV] ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. juice up
jazz mag[SL] หนังสือโป๊

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
jazz(n) ดนตรีแจ๊ส,ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง
jazz(vi) เล่นดนตรีแจ๊ส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jazzแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz musiciansนักดนตรีแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz vocalsเพลงแจซซ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Following that, rock, rap, hip-hop, jazz and... Hamlet!ร็อค แร๊บ ฮิบฮอบ แจ๊ส และ แฮมเล็ต Hachi: A Dog's Tale (2009)
Why are you so jazzed to go back? I'm not.ทำไมนายอยากกลับไปดูนักล่ะ /n-ไม่ใช่อย่างนั้น After School Special (2009)
Oh! Jazz!โอ้ แจ๊ส Home Is the Place (2009)
It's jazz! Shit.เพลงแจ้สนี่หว่า ห่วย Nowhere Boy (2009)
Jazz. Shit.แจ้ส เชี่ย Nowhere Boy (2009)
- Jazz shit.-แจ้ส เชี่ย Nowhere Boy (2009)
- But it's jazz.-แต่มันเป้นเพลงแจ้สอ่ะ Nowhere Boy (2009)
- Jazz is cool.-แจ้สก็แจ๋วนะ Nowhere Boy (2009)
- Think you could recruit the jazz band?- นายพอหาวงแจ๊สได้มั้ย? Pilot (2009)
♪ now let's cut a rug while we scat some jazz# ทีนี้ มาฟังแจ๊สสักหน่อย # Hairography (2009)
Oh, what kind? Jazz? Ballet?โอ้ แบบไหน แจส บัลเล่ย์ หรือ แลบ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
- Morning, Jeffrey. People were jazzed to see me too.ผู้คนต่างยินดีที่ได้พบผม Spanish 101 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jazzShe likes jazz, and I do.
jazzDo you also like jazz?
jazzHe likes jazz, and so do I.
jazzOnce I learned what to listen for, I came to appreciate modern jazz.
jazzShe is interested in jazz.
jazzAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
jazzModern jazz is not my line.
jazzHe is so crazy about jazz that he often forgets himself.
jazzI like listening to the music, jazz music above all.
jazzAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
jazzHe has a prejudice against jazz.
jazzHe came to listen to jazz.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงแจ๊ส[N] jazz music, See also: jazz, Example: ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีเพลงแจ๊สเพราะๆ บรรเลงให้ฟังทุกค่ำคืน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่เน้นจังหวะหนักแน่นของเครื่องดนตรีซึ่งผู้เล่นสามารถประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัสดนตรี[n.] (hatsadontrī) EN: jazz   FR: musique de jazz [f] ; jazz [m]
แจ๊ส [n.] (jaēs) EN: jazz   FR: jazz [m]
เพลงแจ๊ส [n. exp.] (phlēng jaēs) EN: jazz music ; jazz   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAZZ    JH AE1 Z
JAZZY    JH AE1 Z IY0
JAZZED    JH AE1 Z D
JAZZMAN    JH AE1 Z M AE2 N
JAZZMEN    JH AE1 Z M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jazz    (v) (jh a1 z)
jazzy    (j) (jh a1 z ii)
jazzed    (v) (jh a1 z d)
jazzes    (v) (jh a1 z i z)
jazzman    (n) (jh a1 z m a n)
jazzier    (j) (jh a1 z i@ r)
jazzing    (v) (jh a1 z i ng)
jazziest    (j) (jh a1 z i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jazz {m} [mus.]jazz [Add to Longdo]
Jazzband {f}; Jazzkapelle {f}jazz band [Add to Longdo]
Jazzmusiker {m} | Jazzmusiker {pl}hipster | hipsters [Add to Longdo]
jazzartig {adv}jazzily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシッドジャズ[, ashiddojazu] (n) acid jazz [Add to Longdo]
クールジャズ[, ku-rujazu] (n) cool jazz [Add to Longdo]
シンフォニックジャズ[, shinfonikkujazu] (n) symphonic jazz [Add to Longdo]
ジャギー[, jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]
ジャザーサイズ[, jaza-saizu] (n) jazzercize; jazzercise [Add to Longdo]
ジャズ[, jazu] (n) jazz; (P) [Add to Longdo]
ジャズクラブ[, jazukurabu] (n) jazz club [Add to Longdo]
ジャズコーラス[, jazuko-rasu] (n) jazz chorus [Add to Longdo]
ジャズシンガー[, jazushinga-] (n) jazz singer [Add to Longdo]
ジャズソング[, jazusongu] (n) jazz song [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爵士乐[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz [Add to Longdo]
爵士舞[jué shì wǔ, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ˇ, ] jazz [Add to Longdo]
爵士音乐[jué shì yīn yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jazz \jazz\ n.
   1. A type of music that originated in New Orleans around 1900
    and developed through increasingly complex styles, but
    generally featuring intricate rhythms, improvisation,
    prominent solo segments, and great freedom in harmonic
    idiom played frequently in a polyphonic style, on various
    instruments including horn, saxophone, piano and
    percussion, but rarely stringed instruments. [WordNet
    sense 1]
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. empty or insincere or exaggerated talk; as, don't give me
    any of that jazz. [WordNet sense 2]
 
   Syn: wind, idle words, nothingness.
     [WordNet 1.5]
 
   3. A style of dance music popular in the 1920s; similar to
    New Orleans jazz but played by large bands.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jazz
   n 1: empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a
      lot of wind"; "don't give me any of that jazz" [syn:
      {wind}, {malarkey}, {malarky}, {idle words}, {jazz},
      {nothingness}]
   2: a genre of popular music that originated in New Orleans
     around 1900 and developed through increasingly complex styles
   3: a style of dance music popular in the 1920s; similar to New
     Orleans jazz but played by large bands
   v 1: play something in the style of jazz
   2: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Jazz [dʒɛs] (n) , s.(m )
   jazz
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top