Search result for

หัสดนตรี

(5 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัสดนตรี-, *หัสดนตรี*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หัสดนตรี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หัสดนตรี*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัสดนตรีน. วงดนตรีสากลซึ่งบรรเลงในงานรื่นเริง.
หัส, หัส-การรื่นเริง, ใช้เป็นส่วนหน้าของคำสมาส เช่น หัสดนตรี หัสนาฏกรรม หัสนิยาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัสดนตรี[n.] (hatsadontrī) EN: jazz   FR: musique de jazz [f] ; jazz [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top