ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爵士乐

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爵士乐-, *爵士乐*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爵士乐[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #41,767 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You like Dixieland bands?[CN] 你喜欢爵士乐吗? Sabrina (1954)
[Jazz][CN] [爵士乐] The House on Telegraph Hill (1951)
Stop jazzing it up, okay?[CN] 不要把它搞成爵士乐风格,好吗? Blackboard Jungle (1955)
This is Bix Beiderbeke doing "Jazz Me Blues."[CN] -1931,演奏短号,古典爵士乐手) Blackboard Jungle (1955)
Do you like swing?[CN] 你喜欢摇摆乐吗? (三十年代流行的爵士乐, 多由大型舞蹈乐团演奏) Blackboard Jungle (1955)
Jazz is considered very unchic.[CN] 爵士乐非常独特 High Society (1956)
- How about some bop? - Yeah, bop us, teach.[CN] - 还是来点波普爵士乐吧(开始于40年代早期,在当时看来很极端的爵士乐新类型) Blackboard Jungle (1955)
I must admit I love 'em. I'm not one for this terrible be-bop.[CN] 我也很喜欢歌剧 那些爵士乐不适合我的 The Man Who Knew Too Much (1956)
Oh, I'm sure we'll love it.[CN] 哦,我相信我们会喜欢爵士乐 High Society (1956)
All this jazz and whizzing about.[CN] 还有这时髦的爵士乐 Cavalcade (1933)
All right. Goodbye.[CN] ―好,再见了 ―(爵士乐 Where the Sidewalk Ends (1950)
Um, a kid named Dallas. He runs a dinky jazz quintet.[CN] 嗯 一个叫Dallas的孩子 他是个演爵士乐 Sweet Smell of Success (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top