ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disability

D IH2 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disability-, *disability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disability(n) การไร้ความสามารถ, See also: ความพิการ, Syn. handicap, weakness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ, การไร้กำลัง, การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity

English-Thai: Nontri Dictionary
disability(n) การไร้ความสามารถ, ความพิการ, การไร้กำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disabilityความพิการ, ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disability benefitผลประโยชน์ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability incomeเงินได้ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability percentage tableตารางอัตราทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability provisionข้อกำหนดเกี่ยวกับทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability rateอัตราความพิการ, อัตราทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disability tableตารางความพิการ, ตารางทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disability, civil๑. การขาดความสามารถตามกฎหมาย๒. การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disability, civilการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability, legalความไม่สามารถตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilityการไร้สมรรถภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilityความพิการ ไร้สมรรถภาพ, Example: บุคคลที่มีลักษณะความพิการทางร่างกาย และความบกพร่องของสภาพจิต จนถึงขั้นไม่สามารถทำงาน หรือร่วมกิจกรรมตามปกติได้ ซึ่งลักษณะของความพิการนั้น อาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วน หรือไร้สมรรถภาพโดยสิ้นเชิงก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Disability Dayจำนวนวันที่ป่วยต่อหน่วยประชากร, วันพิการ [การแพทย์]
Disability evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Disability Evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [การแพทย์]
Disability insuranceประกันทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Disability insurance cliamsข้อเรียกร้องจากประกันทุพพลภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got a learning disability here?- มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้รึไง - คุณแมนน์... Field of Dreams (1989)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
Okay, disability claim.โอเค จริงๆแล้ว อ้างว่าเป็นคนพิการตะหาก Death Has a Shadow (1999)
And until your disability kicks in, we have to tighten our belts.ตั้งแต่คุณเป็นแบบนี้ เราต้องรัดเข็มขัดให้มากขึ้น Hello, Little Girl (2008)
Can't wait until the post office settle my disability suit, cause Deann I will be out this mother fucker.รอแม่งไม่ไหวละที่จะไปรษณีย์จะส่งชุดสูทไม่ได้เรื่องมา เพราะว่านะ ดีน ฉันจะออกไปจากที่นี่แม่งเลย Zack and Miri Make a Porno (2008)
- My condolences. - And the disability group- แจ๊คผมกำลังสู้คดีเรื่องสิทธิ์ในการนับถือศาสนาอยู่ You Don't Know Jack (2010)
The uncle of the functional disability of how serious it?ไอ้เจ้านี่มันบอกว่าเจ้ามีวิชาร้ายแรงเหรอ Ip Man 2 (2010)
Jean faced ballooning health care costs and cuts to her disability payments.จีนมีปัญหากับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ทางรัฐไม่ยอมจ่ายเงินค่าพิการให้เธอ Funeral (2011)
You were on disability for three months.คุณขยับตัวไม่ได้ตั้งสามเดือน Rise (2011)
I think this guy might be smart enough to use his disability to his advantage so he comes across as harmless.ผมคิดว่าชายคนนี้อาจฉลาดพอ ที่จะใช้ความไร้ความสามารถของเขา เอามาเป็นโอกาสที่จะทำให้เขา ดูไม่มีพิษภัย Proof (2011)
All right, adding disability and partial and/or full amputation to the list cuts it down from 207... to three.เพิ่มความพิการลงไป และขาขาดบางส่วนหรือทั้งหมด รายชื่อ ลดลงจาก207 Kill Shot (2011)
And it looks like that monthly donation that Pamela makes to Preston's campaign is her disability check.และดูเหมือน การบริจาครายเดือน ที่พาเมล่าบริจาค ให้กับการหาเสียงของเพรสตัน คือเช็กผู้พิการของเธอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัมพาต(n) paralysis, See also: disability, palsy, Example: หากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้กลายเป็นอัมพาตได้, Thai Definition: อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัมพาต(n) paralysis, See also: disability, palsy, Example: หากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้กลายเป็นอัมพาตได้, Thai Definition: อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [ f ] ; apoplexie [ f ]
การขาดความสามารถ[kān khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: disability

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISABILITY D IH2 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0
DISABILITY D IH0 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disability (n) dˌɪsəbˈɪlɪtiː (d i2 s @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身心障碍[shēn xīn zhàng ài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] disability [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwerbsunfähigkeitsrente { f }disability pension [Add to Longdo]
Invalidenversicherung { f }disability insurance [Add to Longdo]
Unfähigkeit { f }; Inkompetenz { f } | Unfähigkeiten { pl }disability | disabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラーニングディスアビリティー[ra-ningudeisuabiritei-] (n) learning disability [Add to Longdo]
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n, adj-no) learning disability; learning disabled [Add to Longdo]
学習障害[がくしゅうしょうがい, gakushuushougai] (n, adj-no) learning disability [Add to Longdo]
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [Add to Longdo]
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension [Add to Longdo]
身体障害者手帳[しんたいしょうがいしゃてちょう, shintaishougaishatechou] (n) physical disability certificate [Add to Longdo]
知的障害[ちてきしょうがい, chitekishougai] (n, adj-no) mental disability; mental retardation [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n, adj-no) disablement; disability [Add to Longdo]
廃疾条件[はいしつじょうけん, haishitsujouken] (n) disability clause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disability \dis`a*bil"i*ty\, n.; pl. {Disabilities}.
   1. State of being disabled; deprivation or want of ability;
    absence of competent physical, intellectual, or moral
    power, means, fitness, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Grossest faults, or disabilities to perform what was
       covenanted.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Chatham refused to see him, pleading his disability.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of legal qualification to do a thing; legal
    incapacity or incompetency.
    [1913 Webster]
 
       The disabilities of idiocy, infancy, and coverture.
                          --Abbott.
 
   Syn: Weakness; inability; incompetence; impotence;
     incapacity; incompetency; disqualification.
 
   Usage: -- {Disability}, {Inability}. Inability is an inherent
      want of power to perform the thing in question;
      disability arises from some deprivation or loss of the
      needed competency. One who becomes deranged is under a
      disability of holding his estate; and one who is made
      a judge, of deciding in his own case. A man may
      decline an office on account of his inability to
      discharge its duties; he may refuse to accept a trust
      or employment on account of some disability prevents
      him from entering into such engagements.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disability
   n 1: the condition of being unable to perform as a consequence
      of physical or mental unfitness; "reading disability";
      "hearing impairment" [syn: {disability}, {disablement},
      {handicap}, {impairment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top