ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disablement

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disablement-, *disablement*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disablement (n) dˈɪsˈɛɪblmənt (d i1 s ei1 b l m @ n t)
disablements (n) dˈɪsˈɛɪblmənts (d i1 s ei1 b l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n,adj-no) disablement; disability [Add to Longdo]
癈疾[はいしつ, haishitsu] (n) disablement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disablement \Dis*a"ble*ment\, n.
   Deprivation of ability; incapacity. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disablement
   n 1: the condition of being unable to perform as a consequence
      of physical or mental unfitness; "reading disability";
      "hearing impairment" [syn: {disability}, {disablement},
      {handicap}, {impairment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top