ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disability-

D IH2 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disability, *disability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disability(n) การไร้ความสามารถ, See also: ความพิการ, Syn. handicap, weakness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ, การไร้กำลัง, การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity

English-Thai: Nontri Dictionary
disability(n) การไร้ความสามารถ, ความพิการ, การไร้กำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disabilityความพิการ, ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilityการไร้สมรรถภาพ [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดความสามารถ[kān khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: disability

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISABILITY D IH2 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0
DISABILITY D IH0 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disability (n) dˌɪsəbˈɪlɪtiː (d i2 s @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身心障碍[shēn xīn zhàng ài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] disability [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwerbsunfähigkeitsrente { f }disability pension [Add to Longdo]
Invalidenversicherung { f }disability insurance [Add to Longdo]
Unfähigkeit { f }; Inkompetenz { f } | Unfähigkeiten { pl }disability | disabilities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disability \dis`a*bil"i*ty\, n.; pl. {Disabilities}.
   1. State of being disabled; deprivation or want of ability;
    absence of competent physical, intellectual, or moral
    power, means, fitness, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Grossest faults, or disabilities to perform what was
       covenanted.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Chatham refused to see him, pleading his disability.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of legal qualification to do a thing; legal
    incapacity or incompetency.
    [1913 Webster]
 
       The disabilities of idiocy, infancy, and coverture.
                          --Abbott.
 
   Syn: Weakness; inability; incompetence; impotence;
     incapacity; incompetency; disqualification.
 
   Usage: -- {Disability}, {Inability}. Inability is an inherent
      want of power to perform the thing in question;
      disability arises from some deprivation or loss of the
      needed competency. One who becomes deranged is under a
      disability of holding his estate; and one who is made
      a judge, of deciding in his own case. A man may
      decline an office on account of his inability to
      discharge its duties; he may refuse to accept a trust
      or employment on account of some disability prevents
      him from entering into such engagements.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disability
   n 1: the condition of being unable to perform as a consequence
      of physical or mental unfitness; "reading disability";
      "hearing impairment" [syn: {disability}, {disablement},
      {handicap}, {impairment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top