ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palsy

P AO1 L Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palsy-, *palsy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palsy(n) อัมพาต, See also: อาการขยับไม่ได้, Syn. paralysis, cerebral palsy
palsy(vt) ทำให้เป็นอัมพาต, See also: ทำให้ง่อย, ทำให้หมดกำลัง
palsy-walsy(adj) เป็นมิตร (มักไม่จริงใจ), See also: คุ้นเคยแต่ไม่จริงใจ, Syn. friendly
palsy-walsy(sl) เป็นมิตร (มักใช้กับ with)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palsy(พอล'ซี่) n. อัมพาต, See also: palsied adj
palsy-walsy(แพล'ซีแวลซี่) adj. เป็นมิตร, สนิทสนม

English-Thai: Nontri Dictionary
palsy(n) โรคอัมพาต, ความพิการ, ความเป็นง่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palsy, Bell'sอัมพาตเบลล์ [ มีความหมายเหมือนกับ facioplegia; palsy, facial; paralysis, facial; prosopoplegia ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, bulbarอัมพาตก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, crossed leg; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, facial; facioplegia; paralysis, facial; prosopoplegiaอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก [ มีความหมายเหมือนกับ palsy, Bell's ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, peroneal; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy; paralysisอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terri, that guy who gave me Bell's palsy is back again today.เทอรี่ คนที่ทำให้หน้าฉันเป็นอัมพาต กลับมาอีกแล้ว Funk (2010)
But, I got a little bells palsy the last time I ate that.คราวก่อนฉันกินเข้าไปหน้าตาเห่อเลย The A-Team (2010)
The cerebral palsy phase.ระยะที่สมองพิการ The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัมพฤกษ์(n) paralysis, See also: palsy, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์กันมากขึ้น, Thai Definition: อาการที่แขนขาอ่อนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [ f ] ; apoplexie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PALSY P AO1 L Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palsy (v) pˈɔːlziː (p oo1 l z ii)
palsying (v) pˈɔːlzɪɪŋ (p oo1 l z i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohnmacht { f } | Ohnmachten { pl }palsy | palsies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month) [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう;ちゅうぶ;ちゅうぶう;ちゅうふ, chuufuu ; chuubu ; chuubuu ; chuufu] (n) palsy; paralysis [Add to Longdo]
脳性小児麻痺[のうせいしょうにまひ, nouseishounimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳性麻痺[のうせいまひ, nouseimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
不随[ふずい, fuzui] (n) paralysis; palsy [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n, vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palsy \Pal"sy\, v. t. [imp. & p. p. {Palsied}; p. pr. & vb. n.
   {Palsying}.]
   To affect with palsy, or as with palsy; to deprive of action
   or energy; to paralyze.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palsy \Pal"sy\, n.; pl. {Palsies}. [OE. palesie, parlesy, OF.
   paralesie, F. paralysie, L. paralysis. See {Paralysis}.]
   (Med.)
   Paralysis, complete or partial. See {Paralysis}. "One sick of
   the palsy." --Mark ii. 3.
   [1913 Webster]
 
   {Bell's palsy}, paralysis of the facial nerve, producing
    distortion of one side of the face; -- so called from Sir
    Charles Bell, an English surgeon who described it.
 
   {Scrivener's palsy}. See {Writer's cramp}, under {Writer}.
 
   {Shaking palsy}, (Med.) paralysis agitans, a disease usually
    occurring in old people, characterized by muscular tremors
    and a peculiar shaking and tottering gait; now called
    {parkinsonism}, or {Parkinson's disease}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palsy
   n 1: loss of the ability to move a body part [syn: {paralysis},
      {palsy}]
   2: a condition marked by uncontrollable tremor
   v 1: affect with palsy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top