ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bribery

B R AY1 B ER0 IY0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bribery-, *bribery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bribery[N] การติดสินบน, Syn. inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน

English-Thai: Nontri Dictionary
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
briberyการให้สินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
briberyการให้สินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sex scandals, bribery, people jumping off buildings.เรื่องคาวๆหรือเรื่องสินบน.. คนโดดตึกตาย Never Been Kissed (1999)
Bribery, extortion, murder, you name it.สินบน,ข่มขู่,ฆาตรกรรม แล้วแต่จะเรียก War (2007)
We don't got time to process a bribery charge too.เราไม่มีเวลาทำคดีติดสินบนอีกหรอกนะ Finding Freebo (2008)
Bribery is rife at Camelot.การติดสินบนมีอยู่ทั่วคาเมลอท To Kill the King (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And while I'm at it, shall we add bribery charges to that as well?เราควรจะติดสินบนกับเรื่องนี้เหรอค่ะ? Orutorosu no inu (2009)
I think your bribery, YeomSaChi, helped much.ข้าคิดว่า ก่รติดสินบนของเจ้า ยอมซาชิได้ผลมาก Kim Soo Ro (2010)
Perjury, obstruction of justice, bribery of public officials.ให้การเท็จ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ติดสินบนเจ้าพนักงาน Empire of the Son (2011)
Precious paintings would be perfect for bribery.ภาพเขียนมูลค่ามหาศาลเป็นสินบนชั้นเยี่ยม Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
It was bribery.มันเป็นการติดสินบน The Front Line (2011)
You're better at everything, even bribery.ที่คุณชอบติดสินบนน่ะ Witch's Lament (2011)
Which is a euphemism for "vice president of bribery."พูดให้ไม่เสียมารยาทคือ "เอาเงินฟาดหัวเพื่อตำแหน่ง" Knightfall (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
briberyBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
briberyBetween you and me, he was dismissed for bribery.
briberyHe disdained bribery.
briberyHis acceptance of the present was regarded as bribery.
briberyShe is honest and above bribery.
briberyThe bribery came to light.
briberyThe bribery scandal cast doubts on the government.
briberyThe bribery scandal created a backlash overseas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sinbon) EN: bribery   FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
ใต้โต๊ะ[n. exp.] (tāi to) EN: bribery ; illegal payment   FR: pot-de-vin [m] ; dessous de table [m]
ทุ่มเงินซื้อเสียงเลือกตั้งได้[v. exp.] (thum ngoen seū sīeng leūaktang dāi) EN: buy votes to get elected ; get elected to bribery ; tamper with voters   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIBERY    B R AY1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bribery    (n) brˈaɪbəriː (b r ai1 b @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, ] bribery and fraud (成语 saw), #39,823 [Add to Longdo]
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribery; to give or accept bribes, #147,767 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung {f} | Bestechungen {pl}bribery | briberies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄白[こうはく, kouhaku] (n) (1) yellow and white; gold and silver; (2) bribery; corruption [Add to Longdo]
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case) [Add to Longdo]
受託収賄罪[じゅたくしゅうわいざい, jutakushuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
収賄罪[しゅうわいざい, shuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
収賄事件[しゅうわいじけん, shuuwaijiken] (n) bribery case; bribery scandal; graft case [Add to Longdo]
贈収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] (n) bribery; corruption; (P) [Add to Longdo]
贈賄[ぞうわい, zouwai] (n,vs) bribery; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
贈賄罪[ぞうわいざい, zouwaizai] (n) crime of bribery [Add to Longdo]
涜職[とくしょく, tokushoku] (n) corruption; bribery [Add to Longdo]
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bribery \Brib"er*y\, n.; pl. {Briberies}. [OE. brybery
   rascality, OF. briberie. See {Bribe}, n.]
   1. Robbery; extortion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The act or practice of giving or taking bribes; the act of
    influencing the official or political action of another by
    corrupt inducements.
    [1913 Webster]
 
   {Bribery oath}, an oath taken by a person that he has not
    been bribed as to voting. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bribery
   n 1: the practice of offering something (usually money) in order
      to gain an illicit advantage [syn: {bribery}, {graft}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top