ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贈賄

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贈賄-, *贈賄*
Japanese-English: EDICT Dictionary
贈賄[ぞうわい, zouwai] (n,vs) bribery; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
贈賄[ぞうわいざい, zouwaizai] (n) crime of bribery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is what is called a 'present' in some countries and 'bribery' in others.これはある国ではいわゆる「贈り物」で、他の国では「贈賄」である。
The merchant bribed the politician.商人はその政治家に贈賄した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Fabian came clean to the local business council about Delgros' bribe, and after what happened to Raul, no one wanted to sell.[JA] フェビアンが あいつからの贈賄を認めて 住人が地上げに反対を The Pugilist Break (2014)
Adam Hunt... his crimes go deeper than fraud and theft, but he's been able to bully, bribe, or kill anyone who's gotten into his way.[JA] アダムハント... 彼の犯罪は 詐欺や窃盗より重い でも 彼は 誰でも脅すか 贈賄するか 殺す事ができた Pilot (2012)
You trying to bribe my men, qadir?[JA] お前は仲間を贈賄しようとしてるのか? Suicide Squad (2014)
We used the extra tritanium to bribe one of the guards to..[JA] 見張りのひとりにを贈賄し、装置を無効化するのに 余分なトリタニウムを使ってしまった Borderland (2004)
And sometimes, they get indicted on bribery charges.[JA] 贈賄罪で起訴されるかも The Pugilist Break (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
贈賄[ぞうわい, zouwai] (aktive) Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top