ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-simulate-

S IH1 M Y AH0 L EY2 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: simulate, *simulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simulate[VT] เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Syn. copy, fake, imitate
simulate[ADJ] ซึ่งเลียนแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simulate(ซิม'มิวเลท) vt.,adj. ลอกเลียน,เลียนแบบ,เล่นเป็นตัว, See also: simulative adj. simulatory adj., Syn. dissemble,pretend

English-Thai: Nontri Dictionary
simulate(vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's a simulated experience again?อะไรคือประสบการณ์เสมือน? Ghost in the Shell (1995)
They're a simulated experience, a fantasy.ทั้งภรรยาและลูกคุณเป็นประสบการณ์เสมือน Ghost in the Shell (1995)
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied.มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ Ghost in the Shell (1995)
It simulates the temperature and the pressure 15 miles below the earth's surface.เรียนแบบอุณภูมิใต้ผิวโลกลึก 15 ไมล์ Lost Son (2004)
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
Obstacle courses, simulated missions.กับเหตุการณ์จำลอง Goodbye to All That (2008)
SHE'S USING AN INSTRUMENT TO SIMULATE THE SEXUAL ASSAULT.ไว้กับอาวุธที่เธอใช้ทำร้ายเหยื่อ The Angel Maker (2008)
Now, how does this work? The murders simulate a bombing.เราบอกพวกเขาไว้ จำได้มั้ย? Mayhem (2008)
They got you with the cookies, didn't they? Yeah I'm a sucker for simulated hospitality.ฉันเป็นพวกที่ถูกชักจูงได้ง่ายๆ ถ้าเจอกับการต้อนรับที่ดีค่ะ Up in the Air (2009)
Garcia, I need you to digitally alter Kathy gray's photograph to simulate what she would look like today.การ์เซีย ผมอยากให้คุณทำอะไรกับรูปของ เคธี่ เกรย์หน่อย ให้จำลองว่าหน้าตาเธอจะเป็นแบบไหนในตอนนี้ Bloodline (2009)
- Consider it simulated.รับทราบ ขอบคุณ Bloodline (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATE    S IH1 M Y AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulate    (v) sˈɪmjulɛɪt (s i1 m y u l ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulate \Sim"u*late\, a. [L. simulatus, p. p. of simulare to
   simulate; akin to simul at the same time, together, similis
   like. See {Similar}, and cf. {Dissemble}, {Semblance}.]
   Feigned; pretended. --Bale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulate \Sim"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Simulated}; p. pr. &
   vb. n. {Simulating}.]
   To assume the mere appearance of, without the reality; to
   assume the signs or indications of, falsely; to counterfeit;
   to feign.
   [1913 Webster]
 
      The Puritans, even in the depths of the dungeons to
      which she had sent them, prayed, and with no simulated
      fervor, that she might be kept from the dagger of the
      assassin.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simulate
   v 1: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated
      the passers-by"; "Children often copy their parents or
      older siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   2: create a representation or model of; "The pilots are trained
     in conditions simulating high-altitude flights" [syn:
     {model}, {simulate}]
   3: make a pretence of; "She assumed indifference, even though
     she was seething with anger"; "he feigned sleep" [syn:
     {simulate}, {assume}, {sham}, {feign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top