ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

シミュレート

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -シミュレート-, *シミュレート*
Japanese-English: EDICT Dictionary
シミュレート[, shimyure-to] (n,vs) simulate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At 9:38 p. m. pilot Gordon Forbes is performing a low-level simulated assault.[JA] パイロット、ゴードン・フォーベスで 敵レベルはローでシミュレート Brainstorm (1983)
They can simulate different kinds of weapons.[JA] 違った種類の兵器をシミュレートできます Babel One (2005)
We could simulate a course correction. Synaptic trouble.[JA] 軌道修正をシミュレートして みましょう 神経障害です The Aenar (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top