หรือคุณหมายถึง phönix?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-phoenix-

F IY1 N IH0 K S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: phoenix, *phoenix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
phoenix[N] คนที่ดีเลิศ, See also: สิ่งดีเลิศ, Syn. paragon
phoenix[N] คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
phoenix[N] กลุ่มดวงดาวฟีนิกซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
phoenix(n) นกในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Phoenix.ในฟีนิกซ์ Don Juan DeMarco (1994)
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
- In Phoenix, Arizona.ในฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
You mean you never lived in Phoenix, Arizona?คุณหมายถึงคุณไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
No, I never lived in Phoenix, Arizona.ไม่ ผมไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
Me and my parents moved to Phoenix when I was a kid.ผมและพ่อแม่ผมย้ายไป ฟีนิกซ์ ตอนผมเป็นเด็ก Don Juan DeMarco (1994)
He said no... 'cause he in Phoenix.เพราะเขาไปฟีนิกซ์ Heat (1995)
By the time I get to Phoenix♪ ขณะที่ฉันไปถึงฟีนิกซ์ Heat (1995)
I think you'll agree, my dear, that together... we've created something of a phoenix from the ashes.เธอจะเห็นว่าเราได้ร่วมกัน สร้างไก่ป่าให้เป็นไก่ฟ้าได้ทันทีเลย Titanic (1997)
I'm Shining Phoenix Mountain Gou.ฉันคือนกฟีนิซเงา กูภูเขา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It so happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.มันบังเอิญว่านกฟีนิกซ์ ที่ให้ขนหางในไม้ของคุณนี่ ได้ให้ขนอีกอัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phoenixPhoenix is the capital of Arizona.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกฟินิกซ์ [n. exp.] (nok Finik) EN: Phoenix   

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOENIX    F IY1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Phoenix    (n) fˈiːnɪks (f ii1 n i k s)
phoenix    (n) fˈiːnɪks (f ii1 n i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix, #5,455 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] phoenix, #19,733 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phönixsturmvogel {m} [ornith.]Phoenix Petrel [Add to Longdo]
Phoenix (Stadt in USA)Phoenix (city in USA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phenix \Phe"nix\, n.; pl. {Phenixes}. [L. phoenix, Gr. foi^nix.]
   [Written also {ph[oe]nix}.]
   1. (Gr. Myth.) A bird fabled to exist single, to be consumed
    by fire by its own act, and to rise again from its ashes.
    Hence, an emblem of immortality.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A southern constellation.
    [1913 Webster]
 
   3. A marvelous person or thing. [R.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A person or thing that suffered destruction or defeat and
    was restored to its former state.
    [PJC]
 
   {to rise like a phoenix}, to resume an endeavor after an
    apparently final defeat.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phoenix \Ph[oe]"nix\ (f[=e]"n[i^]ks), n. [L., a fabulous bird.
   See {Phenix}.]
   1. Same as {Phenix}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) [Capitalized] A genus of palms including the date
    tree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Phoenix
   n 1: the state capital and largest city located in south central
      Arizona; situated in a former desert that has become a
      prosperous agricultural area thanks to irrigation [syn:
      {Phoenix}, {capital of Arizona}]
   2: a large monocotyledonous genus of pinnate-leaved palms found
     in Asia and Africa [syn: {phoenix}, {genus Phoenix}]
   3: a legendary Arabian bird said to periodically burn itself to
     death and emerge from the ashes as a new phoenix; according
     to most versions only one phoenix lived at a time and it
     renewed itself every 500 years
   4: a constellation in the southern hemisphere near Tucana and
     Sculptor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top