ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凤-, *凤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[凤, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] simplified form of 鳥 bird,  Rank: 1,504

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] phoenix; surname Feng, #4,465 [Add to Longdo]
[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix, #5,455 [Add to Longdo]
[fèng lí, ㄈㄥˋ ㄌㄧˊ, / ] pineapple, #41,212 [Add to Longdo]
[Fèng xiáng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄤˊ, / ] (N) Fengxiang (place in Shaanxi), #47,506 [Add to Longdo]
[Fèng yáng, ㄈㄥˋ ㄧㄤˊ, / ] (N) Fengyang (place in Anhui), #49,909 [Add to Longdo]
[Fèng shān, ㄈㄥˋ ㄕㄢ, / ] (N) Fengshan (place in Guangxi); (N) Fengshan (city in Taiwan), #50,373 [Add to Longdo]
[Dān fèng, ㄉㄢ ㄈㄥˋ, / ] (N) Danfeng (place in Shaanxi), #52,017 [Add to Longdo]
龙飞[lóng fēi fèng wǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄈㄟ ㄈㄥˋ ˇ, / ] lit. dragon flies, phoenix dances (成语 saw); fig. flamboyant, #56,178 [Add to Longdo]
[Fèng chéng, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, / ] Fengcheng Manzu autonomous county in Liaoning, #57,320 [Add to Longdo]
[Fèng gāng, ㄈㄥˋ ㄍㄤ, / ] (N) Fenggang (place in Guizhou), #84,456 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My love and I'll be doin' very well[CN] 我的爱与我鸾和鸣 Calamity Jane (1953)
They arrested Roberto as soon as he left La Fenice.[CN] 罗伯托刚离开凰剧院就被捕了 Senso (1954)
THE BAND WAGON - Stratton Theatre[CN] 《龙花车》—史塔顿戏院 The Band Wagon (1953)
THE BANDWAGON[CN] 龙花车 The Band Wagon (1953)
There with fantastic garlands did she come, of crow-flowers, nettles, daisies and long purples.[CN] 她来到这里戴着许多花环 有苎麻 金花 雏菊 还有长颈兰 Hamlet (1948)
The Band Wagon WILL BE THE Great Hit OF THE YEAR[CN] 《龙花车》将是今年最轰动的大戏 The Band Wagon (1953)
The girl next door, the girl on the moon. Time has been good to Eve.[CN] 邻家女孩、麻雀变凰 平步青云 All About Eve (1950)
- Goodevening. - I was looking for The Band Wagon party.[CN] 你好我来参加《龙花车》的派对 The Band Wagon (1953)
JEFFREY CORDOVA PRODUCTION OF The Band Wagon[CN] 杰佛瑞可多瓦制作的龙花车 The Band Wagon (1953)
It's a pity we have to give up our music, Count, but we cannot allow La Fenice to become a hotbed of sedition.[CN] 不得不放弃我们的音乐确实可惜 伯爵 但绝不能让凰歌剧院成为 骚乱的温床 Senso (1954)
Those were buttercups.[CN] 那些是金 The Devil Strikes at Night (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top