ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

菲尼克斯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菲尼克斯-, *菲尼克斯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona, #81,098 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since then, I've been following him, from Chicago to Denver to Salt Lake City, to Phoenix and I've been wearing this tie ever since, because it keeps me motivated.[CN] 自从那时, 我就盯上他了, 从芝加哥到丹佛 到盐湖城, 再到菲尼克斯,我一直都带着这条领带, Confidence (2003)
We got the okay. Without Sean, we move them to Phoenix.[CN] 我们安排好了,肖恩不去的话,我们把他们迁到菲尼克斯市去 Witness Protection (1999)
This is Johnny Phoenix for the XFL reminding fans here at Prudential Stadium to be safe on the way home.[CN] 我是超级职业橄榄球联盟的强尼. 菲尼克斯 提醒在普鲁顿体育场的球迷 回家时请注意安全 The 6th Day (2000)
Phoenix, Griffin. My last name is Phoenix.[CN] 我的姓氏是菲尼克斯 Griffin & Phoenix (2006)
- Operations Supervisor, Mr. Phoenix... - I don't think so.[CN] 呼叫安全小组组长 菲尼克斯先生 Magnum Force (1973)
Hey, Phoenix, this is the best note anyone's ever left me.[CN] 从来没有人留过 这么好的字条给我,菲尼克斯 Griffin & Phoenix (2006)
I know the superintendent in Phoenix. I can hook you up with school records.[CN] 在菲尼克斯我有熟人我可以保留孩子学籍 Witness Protection (1999)
Sure as hell not gonna use it in Phoenix.[CN] 我非常肯定在菲尼克斯用不上它。 Happy Endings (2005)
You are Red Kappa Phoenix status.[CN] 你是红色菲尼克斯 The Andromeda Strain (1971)
You better get going if you're gonna get to Phoenix before dark.[CN] 如果你想在天黑前赶到菲尼克斯, 你们得赶快走了. Father of the Bride Part II (1995)
Are the girls in Phoenix that bad?[CN] 菲尼克斯女孩有这么差劲吗? Detour (1945)
- No. Oh sure, Phoenix. You look just like a Phoenix girl.[CN] 噢当然 菲尼克斯 你看起来像菲尼克斯女孩 Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top