ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ooze-

UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ooze, *ooze*
Possible hiragana form: おおぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ooze(vi) ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze(vt) ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
ooze(n) การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
ooze(n) โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ), Syn. slime, mud, muck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ooze(อูซ) vi., n. (การ) ไหลซึม, ซึมออก, เยิ้ม, รั่ว, สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep, leak

English-Thai: Nontri Dictionary
ooze(n) การซึมออก, การล้น, การรั่ว, การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก, ซึมออก, ไหลออก, เยิ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oozeซึมเยิ้ม [ มีความหมายเหมือนกับ weep ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OOZE UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ooze (v) ˈuːz (uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大勢[おおぜい, oozei] many

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. t.
   To cause to ooze. --Alex. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, n. [OE. wose, AS. wase dirt, mire, mud, akin to w?s
   juice, ooze, Icel. v[=a]s wetness, OHG. waso turf, sod, G.
   wasen.]
   1. Soft mud or slime; earth so wet as to flow gently, or
    easily yield to pressure. "My son i' the ooze is bedded."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Soft flow; spring. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. The liquor of a tan vat.
    [1913 Webster]
 
   4. (Oceanography) A soft deposit covering large areas of the
    ocean bottom, composed largely or mainly of the shells or
    other hard parts of minute organisms, as Foraminifera,
    Radiolaria, and diatoms. The {radiolarian ooze} occurring
    in many places in very deep water is composed mainly of
    the siliceous skeletons of radiolarians, calcareous matter
    being dissolved by the lage percentage of carbon dioxide
    in the water at these depths.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. i. [imp. & p. p. {Oozed}; p. pr. & vb. n.
   {Oozing}.] [Prov. Eng. weeze, wooz. See {Ooze}, n.]
   1. To flow gently; to percolate, as a liquid through the
    pores of a substance or through small openings.
    [1913 Webster]
 
       The latent rill, scare oozing through the grass.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leak (out) or escape slowly; as, the secret oozed
    out; his courage oozed out.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ooze
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: the process of seeping [syn: {seepage}, {ooze}, {oozing}]
   v 1: pass gradually or leak through or as if through small
      openings [syn: {seep}, {ooze}]
   2: release (a liquid) in drops or small quantities; "exude sweat
     through the pores" [syn: {exude}, {exudate}, {transude},
     {ooze out}, {ooze}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top