ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ooze-

UW1 Z   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ooze, *ooze*
Possible hiragana form: -おおぜ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ooze[VI] ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze[VT] ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
ooze[N] การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
ooze[N] โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ), Syn. slime, mud, muck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak

English-Thai: Nontri Dictionary
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oozeซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ weep ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But while I was waiting for it to catalyze, I started thinking, if the purple ooze can turn humans into animals, perhaps if properly reengineered...แต่ขณะรอมันเร่งปฏิกิริยาก็ฉุกคิด ถ้าของเหลวสีม่วงเปลี่ยนคนเป็นสัตว์ได้ ไม่แน่ อาจปรับโครงสร้างให้... Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
We have confirmation, Master Shredder. The canister of purple ooze is at police headquarters.ยืนยันแล้วค่ะ กระบอกน้ำยาสีม่วงอยู่สำนักงานตำรวจ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
If this purple ooze was injected intoถ้าน้ำสีม่วงอยู่ในกระแสเลือด บีบ็อพกับร็อคสเตดี้ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
He took this purple ooze and he injected it into those two criminals that escaped with him.ฉีดของเหลวสีม่วงให้สองคนร้าย ที่หนีมากับเชร็ดเดอร์ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
It's as if that purple ooze has returned them to their rightful place in the animal kingdom.เหมือนของเหลวสีม่วง ดึงคนกลับจุดของตน ในอาณาจักรสัตว์ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
That purple ooze is our only shot at being normal, and it's heading toward the front door.น้ำสีม่วงที่ทำให้เราเป็นปกติ จะหลุดออกไปแล้ว Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Donnie said he needs more of the purple ooze to track Bebop and Rocksteady.ดอนนี่ขอน้ำสีม่วงเพิ่ม เพื่อแกะรอยบีบ็อพกับร็อคสเตดี้ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
It means there's more where that purple ooze came from.ยังมีของเหลวสีม่วงอีกที่ต้นตอของมัน Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
If there's even a chance that ooze can make us human...แม้ของเหลวนั้นทำให้เราเป็นมนุษย์ได้รึ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Her husband came home from a business trip and turned to green ooze right in front of her.สามีเขากลับมาจากธุระเรื่องงาน แล้วกลายเป็นเมือกเขียวๆ ไปต่อหน้าต่อตา Faes Wide Shut (2013)
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์ The Bod in the Pod (2012)
A sick smile came across her face as she watched the blood ooze out of her sister's heart.เธอฉีกยิ้มแบบแปลกๆ ขณะที่เธอจ้องมองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากหัวใจของน้องสาว The First Secret (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
OOZE    UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ooze    (v) ˈuːz (uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大勢[おおぜい, oozei] many

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. t.
   To cause to ooze. --Alex. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, n. [OE. wose, AS. wase dirt, mire, mud, akin to w?s
   juice, ooze, Icel. v[=a]s wetness, OHG. waso turf, sod, G.
   wasen.]
   1. Soft mud or slime; earth so wet as to flow gently, or
    easily yield to pressure. "My son i' the ooze is bedded."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Soft flow; spring. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. The liquor of a tan vat.
    [1913 Webster]
 
   4. (Oceanography) A soft deposit covering large areas of the
    ocean bottom, composed largely or mainly of the shells or
    other hard parts of minute organisms, as Foraminifera,
    Radiolaria, and diatoms. The {radiolarian ooze} occurring
    in many places in very deep water is composed mainly of
    the siliceous skeletons of radiolarians, calcareous matter
    being dissolved by the lage percentage of carbon dioxide
    in the water at these depths.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. i. [imp. & p. p. {Oozed}; p. pr. & vb. n.
   {Oozing}.] [Prov. Eng. weeze, wooz. See {Ooze}, n.]
   1. To flow gently; to percolate, as a liquid through the
    pores of a substance or through small openings.
    [1913 Webster]
 
       The latent rill, scare oozing through the grass.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leak (out) or escape slowly; as, the secret oozed
    out; his courage oozed out.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ooze
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: the process of seeping [syn: {seepage}, {ooze}, {oozing}]
   v 1: pass gradually or leak through or as if through small
      openings [syn: {seep}, {ooze}]
   2: release (a liquid) in drops or small quantities; "exude sweat
     through the pores" [syn: {exude}, {exudate}, {transude},
     {ooze out}, {ooze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top