Search result for

trickle

(48 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trickle-, *trickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickle[VI] ไหลเป็นหยด
trickle[VT] ทำให้ไหลเป็นหยด
trickle[VI] เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
trickle[N] การเคลื่อนอย่างช้าๆ
trickle[N] กระแสน้ำไหลเอื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trickle(ทริค'เคิล) vi.,vt. (ทำให้) หยด,ไหลเป็นหยด,ไหลเล็กน้อย,ริน,ซึม,เคลื่อนอย่างช้า,ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,ของเหลวที่ไหลช้า ๆ ,ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
trickle(n) การหยด,การไหลกระเซ็น
trickle(vi) หยด,ไหลริน,รั่ว,ซึม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Cole. Cole Trickle.ฉัน โคล โคล ทริกเคิ้ล The House Bunny (2008)
The once mighty River Jordan is now just a trickle.แม่น้ำจอร์แดนที่เคย ไหลเชี่ยวกลับเหือดแห้ง Home (2009)
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ.. The Breath (2009)
I'm trying to trickle-charge the battery.ปั่นทริกเกิลชาร์จแบตเตอรี่ พูดจริงเหรอ 4 Days Out (2009)
It's barely a trickle! Come on!มีแค่หยดๆเฉยๆ ไปกันเถอะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
I should've realised he had magic. No-one can make butterflies appear from thin air. Trickler.ข้าควรตระหนักว่าเค้ามีเวทย์มนต์ ไม่มีใครสามารถทำให้ฝีเสื้อปรากฏในอากาศได้เช่นนั้น ทริกเกอร์ Sweet Dreams (2009)
- No. Oh, Trickler. You mustn't tell.ไม่ โอ้ ทริกเกอร์ เจ้าจะต้องไม่บอกใคร ทุกคน Sweet Dreams (2009)
Trickler here tells me that the Lady Vivian is in your chambers.ทริกเกอร์บอกข้าว่า เลดี้ วิเวียน อยู่ในห้องของท่าน Sweet Dreams (2009)
Trickler's magic is strong, but surely it can't be stronger than mine?เวทย์มนต์ของทริกเกอร์แข็งแกร่ง แต่มันไม่น่าจะแข็งแกร่งกว่าจิตใจนิ? Sweet Dreams (2009)
Trickler, I shall cast your fingers in gold.ทริกเกอร์ ข้าประทับใจมาก Sweet Dreams (2009)
The vatos trickle in to check on their parents, their grandparents.พวกเวโต้ ทะยอยกันเข้ามา เพื่อมาดู พ่อ-แม่ ปู่ยา ของพวกเขา Vatos (2010)
And different sensations take its place. In restaurants, it's all about offering another person dinner, letting yourself be waited on, listening to the trickle of wine and the clink of glasses.และความรู้สึกที่แตกต่างเข้ามาแทนที่ ภัตาคารคือการเชิญผู้อื่นมาดินเนอร์ Perfect Sense (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickleA trickle of blood ran down his neck.
trickleEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
trickleI felt the sweat trickle down my brow.
trickleTears trickled down her cheeks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย[V] drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
เล็ด[V] leak out, See also: trickle, drop, be incontinent, Example: เขาบีบขนมจนไส้ของมันเล็ดออกมา, Thai definition: ลอดออกแต่น้อย
น้อยแง่[ADJ] trickless, Example: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกน้อยแง่ที่ไม่สามารถตามเขาทัน, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down   FR: dégoutter ; dégouliner

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICKLE    T R IH1 K AH0 L
TRICKLED    T R IH1 K AH0 L D
TRICKLES    T R IH1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trickle    (v) (t r i1 k l)
trickled    (v) (t r i1 k l d)
trickles    (v) (t r i1 k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rieselfilter {m}; Nass-Trocken-Filter {m}trickle filter; wet-dry filter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
ぽとぽと[, potopoto] (adv) (on-mim) trickle down in thick drops [Add to Longdo]
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down [Add to Longdo]
一筋の涙[ひとすじのなみだ, hitosujinonamida] (n) a trickle of tears [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
滴り落ちる[したたりおちる, shitatariochiru] (v1) to trickle down [Add to Longdo]
滴る[したたる, shitataru] (v5r,vi) to drip; to drop; to trickle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滴流[dī liú, ㄉㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] trickle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trickle \Tric"kle\ (tr[i^]k"k'l), v. i. [imp. & p. p. {Trickled}
   (tr[i^]k"k'ld); p. pr. & vb. n. {Trickling}
   (tr[i^]k"kl[i^]ng).] [OE. triklen, probably for striklen,
   freq. of striken to flow, AS. str[imac]can. See {Strike}, v.
   t.]
   To flow in a small, gentle stream; to run in drops.
   [1913 Webster]
 
      His salt tears trickled down as rain.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Fast beside there trickled softly down
      A gentle stream.             --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trickle \Tric"kle\, n.
   The act or state of trickling; also, that which trickles; a
   small stream; drip.
 
      Streams that . . . are short and rapid torrents after a
      storm, but at other times dwindle to feeble trickles of
      mud.                   --James Bryce.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trickle
   n 1: flowing in drops; the formation and falling of drops of
      liquid; "there's a drip through the roof" [syn: {drip},
      {trickle}, {dribble}]
   v 1: run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream;
      "water trickled onto the lawn from the broken hose";
      "reports began to dribble in" [syn: {trickle}, {dribble},
      {filter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top