ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trickle

T R IH1 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trickle-, *trickle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trickle(vi) ไหลเป็นหยด
trickle(vt) ทำให้ไหลเป็นหยด
trickle(vi) เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
trickle(n) การเคลื่อนอย่างช้าๆ
trickle(n) กระแสน้ำไหลเอื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trickle(ทริค'เคิล) vi., vt. (ทำให้) หยด, ไหลเป็นหยด, ไหลเล็กน้อย, ริน, ซึม, เคลื่อนอย่างช้า, ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย, ของเหลวที่ไหลช้า ๆ , ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble, drop

English-Thai: Nontri Dictionary
trickle(n) การหยด, การไหลกระเซ็น
trickle(vi) หยด, ไหลริน, รั่ว, ซึม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด The Corporation (2003)
Because we're hoping for something to trickle down?เพราะเราหวังจะได้รับผลประโยชน์ไปด้วย The City of Violence (2006)
Or maybe you can just crack 'em over my head and let 'em trickle down my cheeksหรือไม่ก็ตอกบนหัวชั้นก็ได้ ให้มันไหลลงมาที่แก้มนี่ My Blueberry Nights (2007)
Just remember, information, like crumbs, always trickles down to the vermin on the floor.แค่จำไว้ว่าข้อมูลที่ไร้ค่า ก็เหมือนกับแมลงที่คลานช้าๆบนพื้นน่ะแหล่ะ Bang and Burn (2007)
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ.. The Breath (2009)
The vatos trickle in to check on their parents, their grandparents.พวกเวโต้ ทะยอยกันเข้ามา เพื่อมาดู พ่อ-แม่ ปู่ยา ของพวกเขา Vatos (2010)
And different sensations take its place. In restaurants, it's all about offering another person dinner, letting yourself be waited on, listening to the trickle of wine and the clink of glasses.และความรู้สึกที่แตกต่างเข้ามาแทนที่ ภัตาคารคือการเชิญผู้อื่นมาดินเนอร์ Perfect Sense (2011)
They're supposed to trickle down.มันควรที่จะห้อยลงมาสิ Do Not Go Gentle (2012)
It's been on a trickle charge.มันต้องชาร์จไฟทั้งคืนแน่ Red Sails in the Sunset (2012)
The trickle becomes a stream and then a flood.หยดลงมาเป็นสาย หลังจากนั้นก็ท่วม Sunshine and Frosty Swirl (2012)
It takes the golden dust from a trickle to a roar.มันต้องใช้ฝุ่นทอง จากหยดกับเสียงคำราม The Pirate Fairy (2014)
(LAUGHS) From a trickle to a roar.(หัวเราะ) จากหยดกับเสียงคำราม The Pirate Fairy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickleA trickle of blood ran down his neck.
trickleEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
trickleI felt the sweat trickle down my brow.
trickleTears trickled down her cheeks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย(v) drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai Definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
เล็ด(v) leak out, See also: trickle, drop, be incontinent, Example: เขาบีบขนมจนไส้ของมันเล็ดออกมา, Thai Definition: ลอดออกแต่น้อย
น้อยแง่(adj) trickless, Example: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกน้อยแง่ที่ไม่สามารถตามเขาทัน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อย[yøi] (v) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down  FR: dégoutter ; dégouliner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRICKLE T R IH1 K AH0 L
TRICKLED T R IH1 K AH0 L D
TRICKLES T R IH1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trickle (v) trˈɪkl (t r i1 k l)
trickled (v) trˈɪkld (t r i1 k l d)
trickles (v) trˈɪklz (t r i1 k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滴流[dī liú, ㄉㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] trickle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rieselfilter { m }; Nass-Trocken-Filter { m }trickle filter; wet-dry filter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[chorochoro] (adv, n, vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
ぽとぽと[potopoto] (adv) (on-mim) trickle down in thick drops [Add to Longdo]
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp, v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down [Add to Longdo]
一筋の涙[ひとすじのなみだ, hitosujinonamida] (n) a trickle of tears [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1, vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
滴り落ちる[したたりおちる, shitatariochiru] (v1) to trickle down [Add to Longdo]
滴る[したたる, shitataru] (v5r, vi) to drip; to drop; to trickle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trickle \Tric"kle\ (tr[i^]k"k'l), v. i. [imp. & p. p. {Trickled}
   (tr[i^]k"k'ld); p. pr. & vb. n. {Trickling}
   (tr[i^]k"kl[i^]ng).] [OE. triklen, probably for striklen,
   freq. of striken to flow, AS. str[imac]can. See {Strike}, v.
   t.]
   To flow in a small, gentle stream; to run in drops.
   [1913 Webster]
 
      His salt tears trickled down as rain.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Fast beside there trickled softly down
      A gentle stream.             --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trickle \Tric"kle\, n.
   The act or state of trickling; also, that which trickles; a
   small stream; drip.
 
      Streams that . . . are short and rapid torrents after a
      storm, but at other times dwindle to feeble trickles of
      mud.                   --James Bryce.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trickle
   n 1: flowing in drops; the formation and falling of drops of
      liquid; "there's a drip through the roof" [syn: {drip},
      {trickle}, {dribble}]
   v 1: run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream;
      "water trickled onto the lawn from the broken hose";
      "reports began to dribble in" [syn: {trickle}, {dribble},
      {filter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top