ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hew-

HH Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hew, *hew*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew(vt) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew(vi) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hew was grief-stricken, and Shane took advantage of it.แล้วเชนฉวยโอกาสนี้ Catch Me If You Can (2013)
I came out hew to work with you, though.ฉันออกมาที่นี่เพื่อทำงาน ร่วมกับคุณแม้ว่า Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hewI offered to help her with hew homework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก(v) hoe, See also: hew, Example: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง, Thai Definition: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEW HH Y UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hew (v) hjˈuː (h y uu1)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   Destruction by cutting down. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Of whom he makes such havoc and such hew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   1. Hue; color. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Shape; form. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\ (h[=u]), v. t. [imp. {Hewed} (h[=u]d); p. p. {Hewed}
   or {Hewn} (h[=u]n); p. pr. & vb. n. {Hewing}.] [AS.
   he['a]wan; akin to D. houwen, OHG. houwan, G. hauen, Icel.
   h["o]ggva, Sw. hugga, Dan. hugge, Lith. kova battle, Russ.
   kovate to hammer, forge. Cf. {Hay} cut grass, {Hoe}.]
   1. To cut with an ax; to fell with a sharp instrument; --
    often with down, or off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape with a sharp instrument; to cut; hence,
    to form laboriously; -- often with out; as, to hew out a
    sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       Look unto the rock whence ye are hewn. --Is. li. 1.
    [1913 Webster]
 
       Rather polishing old works than hewing out new.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut in pieces; to chop; to hack.
    [1913 Webster]
 
       Hew them to pieces; hack their bones asunder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hew
   v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
      [syn: {hew}, {hew out}]
   2: strike with an axe; cut down, strike; "hew an oak"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top