ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hew

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hew-, *hew*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, Syn. grand nephew

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew(vt) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew(vi) ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hewn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(adj) ซึ่งถูกโค่น, See also: ซึ่งถูกฟาดฟัน
hewn(adj) ซึ่งถูกฟัน, See also: ซึ่งถูกสับ, ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกตัด
hew to(phrv) ทำตาม (เช่น กฎ, ข้อบังคับ), See also: ปฏิบัติตาม
hew out(phrv) ฟัน (มักใช้กับขวาน), See also: ตัด, สับ, Syn. carve out, hack out
hew down(phrv) โค่น, See also: ตัด, ฟัน, Syn. chop down, hack down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hew(ฮิว) vt., vi. ผ่า, ฟัน, ตี, แทง, สับ, ตัด, โค่น, ฟาดฟัน
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
hewn(ฮูน) adj. ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกฟาดฟัน
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์, มะม่วงหิมพานต์
chew(ชู) { chewed, chewing, chews } vt. เคี้ยว, ขยำ, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว, เคี้ยวใบยาสูบ, ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
nephew(เนฟ'ฟิว) n. หลานชาย
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ, ทำอย่างหยาบ ๆ , ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew

English-Thai: Nontri Dictionary
hew(vt) ฟัน, ตัด, ถาก, หักร้างถางพง, สับ, โค่น, ผ่า
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
chew(vi, vt) เคี้ยว, เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง, ตังเม
eschew(vt) หลีกเลี่ยง, ละเว้น, หลบหนี, อดกลั้น, กล้ำกลืน
grandnephew(n) เหลนชาย
nephew(n) หลานชาย
thews(n) เอ็น, กล้าม, กำลังกาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hew was grief-stricken, and Shane took advantage of it.แล้วเชนฉวยโอกาสนี้ Catch Me If You Can (2013)
I came out hew to work with you, though.ฉันออกมาที่นี่เพื่อทำงาน ร่วมกับคุณแม้ว่า Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hewI offered to help her with hew homework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก(v) hoe, See also: hew, Example: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง, Thai Definition: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
โกลน(v) hew roughly into shape, See also: shape roughly, Syn. เกลา, ถาก, Example: ช่างไม้โกลนผิวไม้ให้เรียบ, Thai Definition: เกลาไม้หรือหินทำเป็นรูปเลาๆ ไว้
จาม(v) ax, See also: hew, strike, Syn. ฟัน, Example: เชี่ยวถูกจามด้วยขวานจนตาย, Thai Definition: ฟันลงไปเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[bot-eūang] (v) EN: chew the cud  FR: ruminer
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
แจะ[jae] (interj) EN: onomatopoeia from the sound of chewing
จาม[jām] (v) EN: ax ; hew ; strike  FR: trancher ; couper d'un coup
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
ขมิ้นกับปูน[khamin kap pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
เขตราชเทวี[Khēt Rātchathēwī] (n, prop) EN: Ratchathewi district
เคี้ยว[khīo] (v) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate  FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[khīo-eūang] (v) EN: ruminate ; chew the cud  FR: ruminer
ขลิบ[khlip] (v) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew  FR: couper ; tailler ; ourler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hew
hewe
hewn
hews
hewer
hewes
hewey
heward
hewell
hewell

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hew
hewn
hews
hewed
hewer
hewers
hewing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惠普[huì pǔ, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ,  ] Hewlett-Packard #8,736 [Add to Longdo]
休伊特[Xiū yī tè, ㄒㄧㄡ ㄧ ㄊㄜˋ,   ] Hewitt #27,335 [Add to Longdo]
惠普公司[Huì Pǔ Gōng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ,    ] Hewlett-Packard; HP #36,023 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おい, oi] (n) (See 甥御, 甥子) nephew; (P) #7,688 [Add to Longdo]
ガム[gamu] (n) chewing gum; (P) #13,900 [Add to Longdo]
がぶりと[gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
しゃぶる[shaburu] (v5r, vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[mogumogu ; mogomogo] (adv, vs, adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
カシュー[kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューアップル[kashu-appuru] (n) cashew apple [Add to Longdo]
カシューナッツ[kashu-nattsu] (n) cashew nuts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   Destruction by cutting down. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Of whom he makes such havoc and such hew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   1. Hue; color. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Shape; form. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\ (h[=u]), v. t. [imp. {Hewed} (h[=u]d); p. p. {Hewed}
   or {Hewn} (h[=u]n); p. pr. & vb. n. {Hewing}.] [AS.
   he['a]wan; akin to D. houwen, OHG. houwan, G. hauen, Icel.
   h["o]ggva, Sw. hugga, Dan. hugge, Lith. kova battle, Russ.
   kovate to hammer, forge. Cf. {Hay} cut grass, {Hoe}.]
   1. To cut with an ax; to fell with a sharp instrument; --
    often with down, or off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape with a sharp instrument; to cut; hence,
    to form laboriously; -- often with out; as, to hew out a
    sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       Look unto the rock whence ye are hewn. --Is. li. 1.
    [1913 Webster]
 
       Rather polishing old works than hewing out new.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut in pieces; to chop; to hack.
    [1913 Webster]
 
       Hew them to pieces; hack their bones asunder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hew
   v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
      [syn: {hew}, {hew out}]
   2: strike with an axe; cut down, strike; "hew an oak"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top