ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hewn

HH Y UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hewn-, *hewn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hewn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn(adj) ซึ่งถูกโค่น, See also: ซึ่งถูกฟาดฟัน
hewn(adj) ซึ่งถูกฟัน, See also: ซึ่งถูกสับ, ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hewn(ฮูน) adj. ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกฟาดฟัน
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ , หุนหันพลันแล่น, ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
unhewn(อัน'ฮิวน') adj. หยาบคาย, ไม่ได้ปรับให้ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rough hewn by unfortunate events, and given breath by necessity.สกัดหยาบจาก เหตุการณ์ที่โชคร้าย และลมหายใจที่ได้รับจากความจำเป็น Monsters (2012)
Its wealth lay in the earth in precious gems hewn from rock and in great seams of gold running like rivers through stone.ลึกเข้าไปในขุนเขา... ความงามของเมืองปราการนี้ ลือเลื่องเป็นตำนาน ขุมทรัพย์ฝังอยู่ในดิน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEWN HH Y UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hewn (v) hjˈuːn (h y uu1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na, n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]
切り石;切石[きりいし, kiriishi] (n) hewn stone; quarried stone; ashlar; flagstone [Add to Longdo]
粗造り[あらづくり, aradukuri] (n) rough-hewn; rough work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hewn \Hewn\, a.
   1. Felled, cut, or shaped as with an ax; roughly squared; as,
    a house built of hewn logs.
    [1913 Webster]
 
   2. Roughly dressed as with a hammer; as, hewn stone. Hex

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\ (h[=u]), v. t. [imp. {Hewed} (h[=u]d); p. p. {Hewed}
   or {Hewn} (h[=u]n); p. pr. & vb. n. {Hewing}.] [AS.
   he['a]wan; akin to D. houwen, OHG. houwan, G. hauen, Icel.
   h["o]ggva, Sw. hugga, Dan. hugge, Lith. kova battle, Russ.
   kovate to hammer, forge. Cf. {Hay} cut grass, {Hoe}.]
   1. To cut with an ax; to fell with a sharp instrument; --
    often with down, or off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape with a sharp instrument; to cut; hence,
    to form laboriously; -- often with out; as, to hew out a
    sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       Look unto the rock whence ye are hewn. --Is. li. 1.
    [1913 Webster]
 
       Rather polishing old works than hewing out new.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut in pieces; to chop; to hack.
    [1913 Webster]
 
       Hew them to pieces; hack their bones asunder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hewn
   adj 1: cut or shaped with hard blows of a heavy cutting
       instrument like an ax or chisel; "a house built of hewn
       logs"; "rough-hewn stone"; "a path hewn through the
       underbrush" [syn: {hewn}, {hand-hewn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top