Search result for

-followers-

(19 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: followers, *followers*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้... Babylon A.D. (2008)
We must ensure that all sorcerers and their followers are eradicated from this Kingdom.เราต้องทำให้แน่ใจว่าไอ้พวกพ่อมดนั่น และพวกของมันทั้งหลายถูกกำจัดหมดสิ้น ไปจากดินแดนแห่งนี้! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
They are led by Zaire Powell or as he is better known to his followersพวกเขาถูกนำโดย Zaire Powell หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่สาวกของเขาในนามของ Surrogates (2009)
Had it worked, your followers in parliament would have watched unharmed as their colleagues were dying around them.ถ้ามันทำงานขึ้นผู้สนับสนุน คุณในสภาจะอยู่รอดปลอดภัยกันหมด ในขณะที่คนอื่นๆ จะล้มตายอยู่รอบตัว Sherlock Holmes (2009)
Without the Jabberwocky, my sister's followers will surely rise against me.ไม่มีแจ็บเบอร์วอคกี้ พวกที่ขึ้นอยู่กับน้องสาวข้า ก็คงจะลุกขึ้นมาต่อต้านข้าแน่ Alice in Wonderland (2010)
And in these last 25 crowded, troubled, glorious years, if there is one thing that King George has taught, it is the art of the leader who is also e brother to his followers.เอาเลย เตรียมหัวสมองไว้ให้ดี พนันว่าต้องเป็นบทละครของสก็อตต์ The King's Speech (2010)
It is simple... Raphael and his followers, they want him to rule heaven.มันง่ายๆ- ราฟาเอลและพวกของเขา The Third Man (2010)
I mean, he makes me gay and then has his followers going around telling me it's something that I chose.ฉันหมายถึง เค้าทำให้ฉันเป็นเกย์ แล้วก็ และเขาก็ได้ตามบอกกกับฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำในชีวิตว่า Grilled Cheesus (2010)
It's time to sign off now, but a big thank you to my loyal followers.ถึงเวลาที่ฉันจะไปแล้ว แต่ฉันขอขอบคุณเหล่าผู้ติดตาม\ที่ซื่อสัตย์ของฉันอย่างมาก Supergirl (2010)
My followers...สาวกของผม.. The Internet Is Forever (2010)
It is the quality of one's convictions that determine his success not the number of followers.คุณภาพของการกระทำต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จ... ...ไม่ใช่จำนวนของผู้ช่วยเหลือ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Raphael and his followers, they want him to rule Heaven.ราฟาเอลกับสมุนของเขา ต้องการให้เขา เป็นคนปกครองสวรรค์ The French Mistake (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
followersAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followersOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLOWERS    F AA1 L OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
followers    (n) (f o1 l ou @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  followers
      n 1: a group of followers or enthusiasts [syn: {following},
           {followers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top