ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมัครพรรคพวก

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมัครพรรคพวก-, *สมัครพรรคพวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมัครพรรคพวกน. ผู้เข้าร่วมเป็นพวกด้วย เช่น เขาเป็นคนกว้างขวาง มีสมัครพรรคพวกมาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Voldemort started to gather some followers.โวลเดอมอร์ รวบรวมสมัครพรรคพวก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The Vampire and Lycan clans had been at war for centuries before I was born their conflict hidden from the human world.แวมไพร์และไลแคน สมัครพรรคพวกได้รับการทำ สงคราม มานานหลายศตวรรษก่อนฉันเกิด Underworld Awakening (2012)
Round up the deputies. Enlist every able-bodied man you can.ไปตามผู้ช่วยนายอำเภอ รวบรวมสมัครพรรคพวกมาให้หมด Episode #1.3 (2012)
So that there will be no feud between your clans, I decree that from this day, they will be one.เพื่อที่ว่าจะไม่มีความบาดหมาง ระหว่างสมัครพรรคพวกของคุณ ผมพระราชกฤษฎีกาว่าจากวันนี้ พวกเขาจะเป็นหนึ่งใน 47 Ronin (2013)
From the clans of the Hawiye and the Daarood?จากสมัครพรรคพวกของ Hawiye และ Daarood? Captain Phillips (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top