Search result for

-assuage-

(21 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assuage, *assuage*
Possible hiragana form: -あっすあげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assuage[VT] ทำให้สงบลง, Syn. calm
assuage[VT] ระงับ, See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง, Syn. lessen, allay, relieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The American Vampire League will let them put you in prison make an example of you assuage the right wing's fears about vampires running Wall Street.สหพันธ์แวมไพร์อเมริกา คงให้เขาจับคุณเข้าคุกแน่ เพื่อให้คุณเป็นตัวอย่าง เพื่อระงับความหวาดกลัว I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Different from the past 90 years where bread was eaten to assuage hunger, consumers are looking for a variety of breads that satisfy their tastes.ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อ 90 ปีก่อน ที่ขนมปังมีไว้แค่บรรเทาความหิว ลูกค้ามองหาขนมปังที่มีความหลากหลายและรสชาดที่พึงพอใจของพวกเขา Bread, Love and Dreams (2010)
Better assuaged by the capture of Spartacus.ประคบที่ดีขึ้น โดยการจับตัวของคัส Chosen Path (2012)
Assuage his guilt?ขอโทษกับความผิดของเขาล่ะ Thanksgiving (2012)
I wish there was some way to assuage my guilt.โอ้ ฉันหวังว่าจะมีทางใด ช่วยระงับความรู้สึกผิดของฉัน Swan Song (2012)
Yet if a small force advanced upon above Sinuessa would assuage fear...ถ้าหากกองกำลังย่อมๆเดินทัพไปอยู่เหนือไซนูเอสซา นั่นจะบรรเทาความกลัว... . Blood Brothers (2013)
Help assuage his guilt about putting me between him and the Initiative.ช่วยปลอบที่เขารู้สึกผิดที่จับผม กั้นกลางระหว่างเขากับ Initiative Illumination (2013)
Enough to assuage any fears they may have about repercussions.เพียงพอที่จะกำจัดหวาดกลัวใดๆของพวกเขา ที่อาจส่งผลกระทบ IV. (2014)
Are you sure you're not just trying to assuageเราได้ยินคำให้การของคุณ แน่ใจนะว่านี่ไม่ใช่ Hassun (2014)
Nor a hundread can assuage me...หรือร้อยคน ก็ไม่สาสมใจฉัน... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuageThe teacher assuaged some work to every child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำบัด[V] assuage, See also: treat, cure, heal, remedy, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: คณะแพทย์นำวิธีใหม่มาบำบัดคนไข้โรคจิตที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้เสื่อมคลาย, ทำให้ทุเลาลง

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUAGE    AH0 S W EY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuage    (v) (@1 s w ei1 jh)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assuage \As*suage"\, v. t. [imp. & p. p. {Assuaged}; p. pr. &
   vb. n. {Assuaging}.] [OE. asuagen, aswagen, OF. asoagier,
   asuagier, fr. assouagier, fr. L. ad + suavis sweet. See
   {Sweet}.]
   To soften, in a figurative sense; to allay, mitigate, ease,
   or lessen, as heat, pain, or grief; to appease or pacify, as
   passion or tumult; to satisfy, as appetite or desire.
   [1913 Webster]
 
      Refreshing winds the summer's heat assuage. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      To assuage the sorrows of a desolate old man --Burke.
   [1913 Webster]
 
      The fount at which the panting mind assuages
      Her thirst of knowledge.         --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; mitigate; appease; soothe; calm;
     tranquilize; relieve. See {Alleviate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assuage \As*suage"\, v. i.
   To abate or subside. [Archaic] "The waters assuaged." --Gen.
   vii. 1.
   [1913 Webster]
 
      The plague being come to a crisis, its fury began to
      assuage.                 --De Foe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assuage
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst" [syn:
     {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]
   3: provide physical relief, as from pain; "This pill will
     relieve your headaches" [syn: {relieve}, {alleviate},
     {palliate}, {assuage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top