ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assuaged

AH0 S W EY1 JH D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assuaged-, *assuaged*, assuag, assuage
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Better assuaged by the capture of Spartacus.ประคบที่ดีขึ้น โดยการจับตัวของคัส Chosen Path (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuagedThe teacher assuaged some work to every child.

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUAGED    AH0 S W EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuaged    (v) ˈəswˈɛɪʤd (@1 s w ei1 jh d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assuage \As*suage"\, v. t. [imp. & p. p. {Assuaged}; p. pr. &
   vb. n. {Assuaging}.] [OE. asuagen, aswagen, OF. asoagier,
   asuagier, fr. assouagier, fr. L. ad + suavis sweet. See
   {Sweet}.]
   To soften, in a figurative sense; to allay, mitigate, ease,
   or lessen, as heat, pain, or grief; to appease or pacify, as
   passion or tumult; to satisfy, as appetite or desire.
   [1913 Webster]
 
      Refreshing winds the summer's heat assuage. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      To assuage the sorrows of a desolate old man --Burke.
   [1913 Webster]
 
      The fount at which the panting mind assuages
      Her thirst of knowledge.         --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; mitigate; appease; soothe; calm;
     tranquilize; relieve. See {Alleviate}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top