ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ardent-

AA1 R D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ardent, *ardent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent(adj) สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous, passionate)

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ardentHe is an ardent music lover.
ardentHe went abroad in opposition to her ardent wishes.
ardentHe yielded to her ardent wishes.
ardentIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
ardentIt is our ardent hope that the war will end soon.
ardentThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกโชน[lukchōn] (adj) EN: ardent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARDENT AA1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardent (j) ˈaːdnt (aa1 d n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ardent \Ar"dent\, a. [OE. ardaunt, F. ardant, p. pr. of arder to
   burn, fr. L. ardere.]
   1. Hot or burning; causing a sensation of burning; fiery; as,
    ardent spirits, that is, distilled liquors; an ardent
    fever.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the appearance or quality of fire; fierce; glowing;
    shining; as, ardent eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Warm, applied to the passions and affections; passionate;
    fervent; zealous; vehement; as, ardent love, feelings,
    zeal, hope, temper.
    [1913 Webster]
 
       An ardent and impetuous race.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Burning; hot; fiery; glowing; intense; fierce; vehement;
     eager; zealous; keen; fervid; fervent; passionate;
     affectionate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardent
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries";
     "warm support" [syn: {ardent}, {warm}]
   3: glowing or shining like fire; "from rank to rank she darts
     her ardent eyes"- Alexander Pope; "frightened by his ardent
     burning eyes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top