ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ardent*

AA1 R D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ardent, -ardent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent(adj) สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nuee ardenteธุลีหลาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can an ardent wish bring back the dead?ให้คนที่ตายแล้วกลับมางั้นรึ? Yomigaeri (2002)
To make a dead man come back to life, you need more than just an ardent wish.การทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับมา มันไม่ใช่แค่อธิฐาน Yomigaeri (2002)
'He pushes things ardently but nothing bears fruit. ''ถึงแม้จะพยายามทำสุดความสามารถเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ค่อยดีกลับมา ' Love So Divine (2004)
Most ardently.อย่างที่สุด Pride & Prejudice (2005)
Wow, what an ardent stage!ว้าว เป็นเวทีที่ร้อนแรงจริงๆ! Innocent Steps (2005)
Her ardent and eager slave.ต้องการเป็นที่หลงไหลทุ่มเทจากหญิงสาว Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Even Flynn's most ardent supporters are now acknowledging a difficult truth.แม้แต่ผู้สนับสนุนฟลินน์ ก็ต้องทำใจยอมรับว่า TRON: Legacy (2010)
The ardent demand:เรียกร้องในงานคืนสู่เหย้า Britney/Brittany (2010)
Subtitlesbroughtto youbySecretGardenTeamat viikii.net.ซับอิ้ง โดย ทีม secret garden viikii.net One (2010)
BroughttoyoubySecretGardenTeamat Viikii.netซับไตเติ้ลโดย Secret Garden Team at Viikii.net คัท ใช้ได้ One (2010)
Of course we didn't break up cleanly, but it wasn't ardent enough to leave any feelings.แน่ล่ะ เราจบกันแบบไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่มีอนาคต Episode #1.5 (2010)
d tous les garA§ons me d d regardent bronzer, oh d d j'ai oublié mon d d monokini, oh d. . . Damien Darko (2011)
As I'm an ardent patron of the opera, I'll take that as a compliment, although I'm certain it was meant as quite the opposite.ในฐานะที่คลั่งไคล้โอเปร่าเป็นอย่างมาก ผมจะถือว่านั่นเป็นคำชมละกัน ถึงแม้จะมั่นใจว่าความหมายที่แท้จริงนั้นตรงกันข้าม The Blood Is the Life (2013)
I'm an ardent student of human nature.ผมเป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์ Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
Now the tributes from Ardentia.Der Tribut aus Ardentia. Flash Gordon (1980)
Your Majesty, we, the people of Ardentia, have suffered since you blasted our kingdom.Euer Majestät, wir, das Volk von Ardentia... haben gelitten, seit Ihr unser Königreich zerstört habt. Flash Gordon (1980)
20 carpenters. 100 farmers.30 Hufschmiede, 28 Hellebardenträger, 20 Zimmerleute, 100 Bauern. 1492: Conquest of Paradise (1992)
Offer the standard settlement.Bieten Sie Standardentschädigung. On Deadly Ground (1994)
Sir, I glanced at the standard settlement recently and I think that the long-term benefits for the surviving spouses are unnecessarily generous.Ich sah mir kürzlich die Standardentschädigungen an, und ich denke, die Langzeitaufwendungen für Überlebende sind... unnötig großzügig. On Deadly Ground (1994)
Captain Barclay, Commanding Officer, U.S.S. Ardent.Kapitän Barclay,... ..Befehlshaber der Ardent. Død Kalm (1995)
I don't give a fuck who, but someone is gonna go on national television and tell America that your billion dollar uncrackable code has been cracked by a nine-year-old autistic boy.Jemand geht ins Fernsehen und sagt Amerika, daß der milliardenteure, unentzifferbare Code... von einem 9-jährigen autistischen Jungen geknackt wurde. Mercury Rising (1998)
We created this multi-billion dollar facility under cheyenne mountain so that we can use this thing... anyone know how?Wir haben diese milliardenteure Einrichtung... unter Cheyenne Mountain gebaut, damit wir dieses Ding benutzen können. Weiß jemand, wie? 200 (2006)
You don't go poking around a billion dollar main frame without asking me.Ihr stöbert nicht in einem milliardenteuren Hauptrechner rum, ohne mich zu fragen. Primal (2006)
This one or the leopard print?Dieser oder das Leopardenteil? Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I must write to them... xxxIch muss ihnen schreiben. Eine Fregatte Typ 21, die HMS Ardent, geriet unter Bomben- und Raketenbeschuss. Die Antelope befand sich auf derselben The Iron Lady (2011)
Yeah, you know, the, uh, form y-2-k, and the, uh... the standard minor release forms.Ja, du weißt schon, das Formular Y-2-K, und das... Das Standardentlassungsformular für Minderjährige. Blood for Blood (2011)
Are there any more bets out there for the leopard slayer?Setzt noch irgendjemand von euch auf den blutrünstigen Leopardentöter? Jock the Hero Dog (2011)
Where is the leopard slayer?Wo ist der Leopardentöter? Jock the Hero Dog (2011)
The Leopard Slayer!Da ist der Leopardentöter! Jock the Hero Dog (2011)
I present the leopard slayer!Ich präsentiere Ihnen nun endlich den Leopardentöter! Jock the Hero Dog (2011)
And in other news, after three years of legal wrangling, developer Sam Nelson won approval to build the billion-dollar Storrow center.Nach 3 Jahren juristischen Tauziehens erhielt. Bauunternehmer Nelson die Genehmigung, das milliardenteure Storrow Center zu bauen. No More Drama in My Life (2012)
Right, halberdsmen are foot-soldiers.Stimmt ja, Hellebardenträger sind Fußsoldaten. The Papal Chase (2013)
"un feu ardent et empoisonnement par la fumée."Sie wurde in Frankreich entwickelt und heißt "en feu ardent et empoisonnement par la fumée." 1499 (2014)
I am highly sensitive to our strategic post there. And also our billion-dollar renovation.Ich bin mir unseres strategischen Postens und der milliardenteuren Sanierung sehr bewusst. Chains of Command (2015)
Mum, I'm giving you my Argent Defender card.Mama, ich schenke dir meinen Ardent Defender. Les heures souterraines (2015)
The Argent Defender!Der Ardent Defender! Les heures souterraines (2015)
Lætitia had a simple vision of the company, similar to the one that rules Azeroth.Latitia hatte eine einfache Vorstellung von der Firma, die der Welt des Ardent Defenders ähnelte. Les heures souterraines (2015)
There's billions of dollars worth of technology doing the profiling as we speak.Da ist eine milliardenteure Technologie, die Profiling betreibt, während wir reden. The American Dream (2015)
I recognized the name of his company, Ardent Army.Mir fiel der Name seiner Firma auf, Ardent Army. Ready or Not (2016)
One of the preppers he talked to had the username ArdentArmy.Einer der Prepper, mit denen er sprach, hatte den Benutzernamen ArdentArmy. Ready or Not (2016)
~ Promesse ardente ~~ Promesse ardente ~ An Affair to Remember (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ardentHe is an ardent music lover.
ardentHe went abroad in opposition to her ardent wishes.
ardentHe yielded to her ardent wishes.
ardentIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
ardentIt is our ardent hope that the war will end soon.
ardentThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ไม่กระตือรือร้น(v) be not enthusiastic, See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน, Thai Definition: ไม่เร่งรีบ
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
ร้อนรุ่ม(v) be restless, See also: be impatient, be ardent, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน, Example: แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อารยธรรมตะวันตก แต่ภายในจิตใจของเรากลับยิ่งร้อนรุ่มเรียกร้องความเป็นไทยมากขึ้น
กระตือรือร้น(v) be enthusiastic, See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active, Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, Ant. เพิกเฉย, Example: คนที่กระตือรือร้นทำงานย่อมทำให้หัวหน้านิยมชมชอบ
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (adj) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy  FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุกโชน[lukchōn] (adj) EN: ardent
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
ถ่านไฟ[thānfai] (n) EN: embers  FR: braises [fpl] ; charbon ardent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARDENT AA1 R D AH0 N T
ARDENTLY AA1 R D AH0 N T L IY0
STARDENT S T AA1 R D EH2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardent (j) ˈaːdnt (aa1 d n t)
ardently (a) ˈaːdntliː (aa1 d n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热爱[rè ài, ㄖㄜˋ ㄞˋ, / ] to love ardently; to adore, #4,433 [Add to Longdo]
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
殷切[yīn qiè, ㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] ardent; eager; earnest, #25,460 [Add to Longdo]
打得火热[dǎ de huǒ rè, ㄉㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] to carry on intimately with (成语 saw); ardent relationship (esp. between lovers); billing and cooing, #61,772 [Add to Longdo]
火烧云[huǒ shāo yún, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄩㄣˊ, / ] nuée ardente; hot cloud of volcanic ash, #94,752 [Add to Longdo]
炽热火山云[chì rè huǒ shān yún, ㄔˋ ㄖㄜˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄩㄣˊ, / ] nuée ardente; hot cloud of volcanic ash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig {adv}ardently [Add to Longdo]
heißardent [Add to Longdo]
heiß {adv}ardently [Add to Longdo]
leidenschaftlich; begeistert {adj}ardent [Add to Longdo]
sehnlich {adj}fervent; ardent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダント[a-danto] (adj-no) ardent [Add to Longdo]
アーデント[a-dento] (n) ardent [Add to Longdo]
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans [Add to Longdo]
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute [Add to Longdo]
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]
切情[せつじょう, setsujou] (n) ardent love [Add to Longdo]
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier) [Add to Longdo]
熱愛[ねつあい, netsuai] (n,vs,adj-no) love passionately; ardent love; devotion [Add to Longdo]
熱願[ねつがん, netsugan] (n,vs) ardent desire [Add to Longdo]
熱賛[ねっさん, nessan] (n) ardent praise [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na,n) ardent; passionate; vehement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ardent \Ar"dent\, a. [OE. ardaunt, F. ardant, p. pr. of arder to
   burn, fr. L. ardere.]
   1. Hot or burning; causing a sensation of burning; fiery; as,
    ardent spirits, that is, distilled liquors; an ardent
    fever.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the appearance or quality of fire; fierce; glowing;
    shining; as, ardent eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Warm, applied to the passions and affections; passionate;
    fervent; zealous; vehement; as, ardent love, feelings,
    zeal, hope, temper.
    [1913 Webster]
 
       An ardent and impetuous race.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Burning; hot; fiery; glowing; intense; fierce; vehement;
     eager; zealous; keen; fervid; fervent; passionate;
     affectionate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardent
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries";
     "warm support" [syn: {ardent}, {warm}]
   3: glowing or shining like fire; "from rank to rank she darts
     her ardent eyes"- Alexander Pope; "frightened by his ardent
     burning eyes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top